head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
AĞAHÜSEYN RƏSULZADƏ
(1884-1938)

 
R?sulzad? A?ahseyn ?li o?lu ?air, publisist, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.

Nqsanlar?m?z (1911), Muzdur kitablar?n?n m?llifi olmu?dur.
1938-ci il c?za t?dbirl?ri dvrnn qurban? olmu?dur.


   daha ətraflı...
ATABABA MUSAXANLI
1905-1941
 
Musaxanl? Atababa Da?d?mir o?lu t?nqidi, ?d?biyyat?nas, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.
1905-ci il dekabr?n 20-d? Bak?da anadan olmu?dur. Ali Pedaqoji ?nstitutunun dil v? ?d?biyyat ?b?sind? t?hsil alm??d?r (1921-19240. Bak? Pedaqoji texnikumunda v? 18 sayl? ??h?r m?kt?bind? dil v? ?d?biyyat m?llimi i?l?mi?dir.
1941-ci il avqustun 14-d? c?za t?dbirl?ri dvrnd? h?lak olmu?dur.   daha ətraflı...
BƏKİR ÇOBANZADƏ
(1893-1937)
 
obanzad? B?kir Vahab o?lu ?d?biyyat?nas, ?air, dil?nas, 1934-c ild?n ild?n AYB-n?n zv, f.e.d. (1920), professor (1922).
Trk dili v? ?d?biyyat?n?n t?drisi sulu (1926), Trk dili (1929), Trk dili v? ?d?biyyat?n?n t?drisi sulu (I, II hiss?l?r) (1926, 1927), Az?ri ?d?biyyat?n?n yeni dvr, nasionalizmd?n internasionalizm? (1930) v? s. kitablar?n m?llifi olmu?dur.
1937-ci il oktyabr?n 3-d? c?za t?dbirl?ri dvrnn qurban? olmu?dur.

   daha ətraflı...
BÖYÜKAĞA TALIBLI
(1897-1938)
 
Tal?bl? Byka?a Mirqas?m o?lu ?air, publisist, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.
Keyf iind? (1929), Tvb? (1930), Dir?k (1971), Seilmi? ?s?rl?ri (1938) kitablar?n?n m?llifi olmu?dur.
1938-ci ild? c?za t?dbirl?ri dvrnd? h?lak olmu?dur.
   daha ətraflı...
ƏMİN ABİD
(1898-1937)
 
?hm?dov ?min Mt?llib o?lu t?nqidi, ?d?biyyat?nas, ?air, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.
1898-ci ild? Bak?da anadan olmu?dur. Trkiy?d? pedaqoji m?kt?bi bitirdikd?n sonra ?stanbul Universitetinin ?d?biyyat faklt?sind? t?hsilini davam etdirmi?dir (1919-1926). 1919-cu ild? Az?rbaycana qay?tm??, ADU-da al??m??d?r.
1937-ci l c?za t?dbirl?rinin qurban? olmu?dur.
   daha ətraflı...
ƏLİABBAS MÜZNİB
(1883-1938)
 
?hm?dov ?liabbas Mt?llib o?lu ?air, ?d?biyyat?nas, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.
Yusif v? Zleyxa (1914), Tiran rolu (1917), N?sr?ddin m?zh?k?l?ri (1927), A??q P?ri v? masirl?ri (1928) v? s. kitablar?n m?llifi olmu?dur.
1938-ci ild? Bak?da v?fat etmi?dir.
   daha ətraflı...
ƏLİ NAZİM
(1906-1941)
 
Mahmudzad? ?l?kb?r Mahmud o?lu t?nqidi, ?d?biyyat?nas, 1934-j ild?n AYB-n?n zv.
Seilmi? ?s?rl?ri n??r olunmu?dur (1979).
1941-ji ild? Bak?da v?fat etmi?dir.


   daha ətraflı...
ƏLİ RAZİ
(1886-1939)
 
?am?zad? ?li M???di Y?hya o?lu ?air, publisist, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.
Daban?atdax xala v? heyv?r? (1912), Daban?atdax xala (1936), Seilmi? ?s?rl?ri (1936), Nal?l?rin, f?qanlar?n (1992) kitablar?n?n m?llifi olmu?dur.
C?za t?dbirl?ri ill?rind? h?bs olunmu?, lm hkm verilmi?dir.

   daha ətraflı...
ƏHMƏD CAVAD
(1892-1937)

 
Axundzad? Cavad M?h?mm?d?li o?lu ?air, t?rcm?i, 1934-c ild?n AYB-n?n zv, professor (1933).
?eirl?r (1958), S?n a?lama, m?n a?laram (1991) kitablar?n?n, F.Rablenin Qarqantua v? Pantaqruel (1961), V.?ekspirin Otello, Romeo v? Clyetta (1962), S.Rustavelinin P?l?ng d?risi geymi? p?hl?van (1978) t?rcm? kitablar?n?n m?llifi olmu?dur.
1937-ci il c?za t?dbirl?rinin qurban? olmu?dur.

   daha ətraflı...
HACIBABA NƏZƏRLİ
(1895-1938)

 
N?z?rli Nac?baba Hac? ?l?sg?r o?lu nasir, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.

Casusun yard?m?s? (1926), Q??laqdan k?nd? (1927), La?n (1928), Satq?n (1930), ll?r r?qs ed?rk?n (1930) kitablar?n?n m?llifi olmu?dur.
1938-ci ild? xalq d?m?ni kimi gll?l?nmi?dir.

   daha ətraflı...
HACIKƏRİM SANILI
(1978-1937)
 
San?yev Hac?k?rim Hseyn o?lu ?air, pedaqoq, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.
K?ndimiz v? aran k (1927), Namus davas? (1927), D?li okz (1927), Turut qaaqlar? (1955) v? s. kitablar?n m?llifi olmu?dur.
Repressiya dvrnd? h?bs olunub gll?l?nm?y? m?hkum edilmi?dir.

   daha ətraflı...
HƏNƏFİ ZEYNALLI
(1896-1938)
 
Zeynall? H?n?fi Baba o?lu ?d?biyyat?nas, t?nqidi, folklor?nas, m?tn?nas, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.
C?za t?dbirl?ri dvrnd?, 1937-ci il yanvar?n 27-d? h?bs edilmi?, h?min il oktyabr?n 13-d? Bak?da q?tl? yetirilmi?dir.

   daha ətraflı...
HÜSEYN CAVİD
(1882-1941)

 
Rasizad? Hseyn Abdulla o?lu - ?air, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.
Ktl?vi c?za t?dbirl?ri dvrnd? h?bs olunmu?, 1941-ci ild? Sibird? srgnd? ik?n v?fat etmi?dir. M?rhumun c?s?dinin qal?qlar? 1982-ci il oktyabr?n 26-da Bak?ya g?tirilmi?, sonra do?ma Nax?vana apar?l?b noyabr?n 3-d? Cavid ba??nda d?fn olunmu?dur.

   daha ətraflı...
İSMAYIL KATİB
(1898-1938)

 
Zeynalov ?smay?l Novruz o?lu ?air, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.
Tal?? ell?ri (1929), ?ura q?z? (1934), ?eirl?r v? poemalar (1960) kitablar?n?n m?llifi olmu?dur.
1938-ci ild? c?za t?dbirl?ri dvrnd? v?fat etmi?dir.   daha ətraflı...
MƏMMƏDKAZIM ƏLƏKBƏRLİ
(1905-1938)

 
?l?kb?rzad? M?mm?dkaz?m t?nqidi, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.
?dealizm v? materializm v? yaxud yeni f?ls?f? (1927), Yeni ?lifba v? orfoqrafiya (1929), Az?rbaycan ?d?biyyat? (1935) kitablar?n?n m?llifi olmu?dur.
1938-ci ild? c?za t?qdirl?ri dvrnd? gll?l?nmi?dir.
   daha ətraflı...
MİKAYIL MÜŞFİQ
(1908-1937)

 
?smay?lzad? Mikay?l ?bdlq?dir o?lu ?air, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.
Kl?kl?r (1930), Gnn s?sl?ri (1930), ?eirl?r (1934), Seilmi? ?s?rl?ri (iki cildd?) (1960), H?yat sevgisi (1988) v? s. kitablar?n m?llifi olmu?dur.
1938-ci il yanvar?n 6-da c?za t?dbirl?ri dvrnd? gll?l?nmi?dir.

   daha ətraflı...
MUSTAFA QULİYEV
(1893-1938)

 
Quluyev Mustafa Z?k?riyy? o?lu t?nqidi, ?d?biyyat?nas, publisist, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.Az?rbaycanda Oktyabr d?m?nl?ri (1927), M?d?ni inqilab v? islam (1928), Trk qad?n?n?n yolu (1930), Oktyabr v? trk ?d?biyyat? (1930) Cinay?t n?dir v? hardan ba? verir (1935) kitablar?n?n m?llifidir.
1938-ci ild? c?za t?dbirl?ri dvrnd? h?bs edilib lm? m?hkum olunmu?dur.


   daha ətraflı...
ÖMƏR FAİQ
(1872-1937)

 
Nemanzad? m?r Faiq publisist.
D?v?ti-n??ri-asar? (1905), nc il (1927), ?s?rl?ri (1983), Xatir?l?rim (1985), Seilmi? ?s?rl?ri (1992) kitablar?n?n m?llifi olmu?dur.
1937-ci il iyulun 16-da c?za t?dbirl?ri dvrnd? h?bs edilmi?, h?min ilin oktyabr ay?n?n 10-da gll?l?nmi?dir.   daha ətraflı...
RUHULLA AXUNDOV
(1897-1938)

 
Axundov Ruhulla ?li o?lu t?rcm?i, ?d?biyyat?nas, publisist, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.
Hrriyy?t, Bakinski raboi, Kommunist q?zetinin m?sul redaktoru (1920-1924), Az?rbaycan Dvl?t N??riyyat?n?n direktoru (1924-1930), SSR? Elml?r Akademiyas? Az?rbaycan filial?n?n s?dr mavini v?zif?l?rind? i?l?mi?dir.
1938-ci ild? c?za t?dbirl?ri dvrnd? q?tl? yetirilmi?dir.
   daha ətraflı...
SALMAN MÜMTAZ
(1884-1937)

 
?sg?rov Salman M?mm?d?min o?lu ?air, ?d?biyyat?nas, m?tn?nas, kitab?nas, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.

Kommunist n??riyyat? onun 24 kitab?n? apdan buraxm??d? (1925-1926). O, Molla P?nah Vaqif, ?eirl?r (Sar? a??q), El ?airl?ri, Sar? a??q v? bayat?lar kitablar?n? t?rtib edib mq?ddim? il? n??r etdirmi?dir (1927-1935).
1938-ci ild? c?za t?dbirl?ri dvrnd? h?bs edilmi?, srgnd? v?fat etmi?dir.
   daha ətraflı...
SEYİD HÜSEYN
(1887-1937)

 
Sad?xzad? Seyid Hseyn Mirkaz?m o?lu nasir, t?nqidi, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.
1887-ci ild? Az?rbaycan?n Bak? ??h?rind? anadan olmu?dur. Rus-tatar m?kt?bind? t?hsil alm??d?r.
1937-ci ild? c?za t?dbirl?ri dvrnd? h?bs edilmi?, srgnd? lm? m?hkum olunmu?dur.   daha ətraflı...
SEYFULLA ŞAMİLOV
(1902-1974)

 
?amilov Seyfulla ?li o?lu nasir, publisist, t?rcm?i, 1937-ci ild?n AYB-n?n zv.
1902-ci il oktyabr?n 10-da Az?rbaycan?n Qazax q?zas?n?n Tatl? k?ndind? anadan olmu?dur.
Leninin pedaqoji sullar? (1925), Drdnc il (1929), La?n (1932), Seilmi? ?s?rl?ri (1974), Nigar?n m?caras? (1977) kitablar?n?n m?llifi olmu?dur.
1974-c il dekabr?n 25-d? v?fat etmi?dir.
   daha ətraflı...
SOLTANMƏСİD QƏNİZADƏ
(1866-1937)

 
Q?nizad? Soltanm??id Ha?? Murtuz?li o?lu maarif xadimi, yaz??.
?stilahi Az?rbay?an (1-2 h.1890), Lq?ti-rusi v? trki (3.h.1891), Rus dilinin dilmanj? (4 h. 1894), Samouitel russkoqo yaz?ka (1896), L??ti-trki v? rusi (1904) v? s. ?s?rl?rin m?llifidir.
1937-?i ild? ??za t?dbirl?ri dvrnd? v?fat etmi?dir.

   daha ətraflı...
TAĞI ŞAHBAZİ (SİMURQ)
(1889-1938)
 
?ahbazi Ta?? nasir, publisist, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.
A?an?n k?nizi (1926), Azadl?q n cinay?t (1928), Aldanm?? mid (1926), ?zab qorxusu (1926), Seilmi? ?s?rl?ri (1983) v? s. kitablar?n m?llifi olmu?dur.
1938-ci ild? c?za t?dbirl?ri dvrnd? v?fat etmi?dir.   daha ətraflı...
VƏLİ XULUFLU
(1894-1938)

 
Xuluflu V?li M?mm?dhseyn o?lu ?d?biyyat?nas, publisist, 1934-c ild?n AYB-n?n zv, professor (1931).
Yeni trk ?lifbas? il? yaz? qaydalar? (1925), Koro?lu (1927), ?mla l??ti (1929), Din v? qad?n (1930), Din v? m?d?ni inqilab (1930) v? s. kitablar?n m?llifi olmu?dur.
1938-ci ild? c?za t?dbirl?ri dvrnd? h?lak olmu?dur

   daha ətraflı...
YUSİF VƏZİR ÇƏMƏNZƏMİNLİ
(1887-1943)

 
V?zirov Yusif Mirbala o?lu nasir, publisist, ?d?biyyat?nas, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.
C?nn?tin q?bzi (1913), Studentl?r (1930), Q?zlar bula?? (1934), Bir cavan?n d?ft?ri (1966), Qan iind? (1967) v? s. kitablar?n m?llifi olmu?dur.
1943-c il yanvar?n 3-d? v?fat etmi?dir.


   daha ətraflı...

tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head