head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
AĞAHÜSEYN RƏSULZADƏ
(1884-1938)

 
R?sulzad? A?ahseyn ?li o?lu ?air, publisist, 1934-c ild?n AYB-n?n zv.

1884-c ild? Az?rbaycan?n Bak? quberniyas?n?n Balaxan? q?s?b?sind? anadan olmu?dur. ?btidai t?hsilini m?dr?s?d? alm??, ild?n sonra neft m?d?nl?rind? f?hl? kimi ?m?k f?aliyy?tin? ba?lam??d?r. 1904-c il dekabr nmayi?l?ri ?r?f?sind? Balaxan? t?hsil komit?si t?rkibin? seilmi?dir. ?stedadl? proletar ?airi v? publisist kimi k?skin siyasi m?qal?l?ri v? ?s?rl?ri il? f?rql?nmi?dir. Onun poeziyas?nda v?t?nda?l?q pafosu gcl idi. 1917-ci il fevral inqilab?ndan sonra RSDFP Balaxan? rayon komit?si t?rkibin? seilmi?dir. Balaxan? rayon ?uras? ?craiyy? Komit?sinin mavini, sonra s?dri olmu?dur. Bak? sovetin? zv seilmi?dir.

Bir s?ra m?sul partiya v? sovet v?zif?l?rind? al??m??d?r (1928-1933). ?u?ada Az?rbaycan ?d?biyyat? c?miyy?ti ?b?sin? ba??l?q etmi?dir. Az?rbaycan Yaz??lar ?ttifaq?n?n yarad?c?lar?ndan biri olmu?dur. H?yat?n?n son dvrl?rind? Yeni yol q?zeti redaksiyas?nda redaktor mavini i?l?mi?dir.

Nqsanlar?m?z (1911), Muzdur kitablar?n?n m?llifi olmu?dur.

1938-ci il c?za t?dbirl?ri dvrnn qurban? olmu?dur.


tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head