head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
«Ədəbiyyat qəzeti»
 
?d?biyyat q?zetinin ilk nmr?si 1 yanvar 1934-c ild? apdan ?xm??d?r. 1934-1953-j ill?rd? (aprel? q?d?r) ?d?biyyat q?zeti, 1959-cu ilin aprelind?n ?d?biyyat v? inc?s?n?t (Az?rbaycan Yaz??lar ?ttifaq? v? Respublika M?d?niyy?t Nazirliyinin orqan?), 1991-ci ild?n is? Yaz??lar Birliyinin orqan? kimi yenid?n ?d?biyyat q?zeti ad? il? n??r edilmi?dir.
   daha ətraflı...
«Körpü» dərgisi
 
Krp ilk d?f? 2004-c ild? almanax kimi i??q z grb. Az?rbaycan Yaz??lar Birliyinin 17.05.2004-j il tarixd? keiril?n XI Qurultay?n?n q?rar? il? almanax rblk ?d?bi t?nqid d?rgisi kimi t?sis olunur. D?rginin da? redaktoru t?nqidi ?s?d Cahangirdir.
   daha ətraflı...
«Qobustan» sənət toplusu
 
?lk ba? redaktoru xalq yaz??s? Anar olmu?dur. Toplunun yarad?lmas?nda, d?y?rli n??r kimi formala?mas?nda, tan?nmas?nda qar??la?d???? ?tinlikl?rd?n, o zamank? senzura s?ddl?rind?n qorunmas?nda onun mst?sna rolu dan?lmazd?r.

?ld? drd d?f? ?xan toplunun indiy?j?n 132 say? i??q z grm?dr.

   daha ətraflı...
«Mütərcim» jurnalı
 
1996-c? ild?n f?aliyy?t gst?r?n Mt?rcim ?d?bi, elmi, t?rcm? jurnal? Az?rbaycan Yaz??lar Birliyi, Bak? Slavyan Universiteti v? Mt?rcim T?rcm? M?rk?zinin h?mt?sisiliyi il? n??r olunur. Respublikam?z?n ?d?bi mhitind? z d?st-x?tti il? seil?n d?rgi rblk olaraq ild? 4 d?f? burax?l?r.

   daha ətraflı...
«Dünya ədəbiyyatı»
 
Dnya ?d?biyyat? d?rgisinin ?sas? 2004-c ilin may?nda qoyulub. M?qs?di dnya ?d?biyat? nmun?l?rinin, el?c? d? t?rcm? praktikas? v? n?z?riyy?si h?qq?ndak? ara?d?rmalar?n az?rbaycan dilin? t?rcm?si v? t?qdim olunmas?d?r. Konseptual olaraq he bir ideoloji bazaya,n?z?riyy?y? syk?nmir.
   daha ətraflı...
"Литературный Азербайджан"
 
?????? ???????????? ??????????? ??? ?????? ? 1931 ???? ??? ?????????? ?????? ???????????? ??????????????? ?????????? ?? ??????? ?????. ? ???? ??????? ??????, ?? ????????? ?????????? ?????????? ??????? ??????, ??????????? ???????, ? 1981?. ????????? ??????? ?????? ???????. ?????????? ? ??????? ???????????? ???????? ??????????????? ?????????? ? ?????????? ?????? (??????, ??????) ?? ????? ????.
   daha ətraflı...
"Azərbaycan " dərgisi
 
?lk nmr?si 1923-c il yanvar ay?n?n 28-d? i??q z grb. ?sas m?qs?di Az?rbaycan ?d?biyyat?n?n, n?z?ri ?d?biyyat?nasl???n, ictimai v? elmi fikrin, btvlkd? m?d?niyy?tin m?nz?r?sini ?ks etdirm?k, a?da? dnya ?d?biyyat? v? m?d?niyy?tind? ged?n prosesl?rin, mvcud c?r?yan v? t?mayll?rin milli d?nc?d? t?zahrn, eyni zamanda qloballa?ma ??raitind? ?d?biyyat v? m?d?niyy?timizin milli istiqam?tl?rinin qorunmas?n? t?min etm?kdir.
   daha ətraflı...
"Ulduz" dərgisi
 
Ba? redaktoru Elin Hseynb?ylidir.
1967-ci ild?n n??r olunur.Tiraj? 300 nsx?dir.
   daha ətraflı...

tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head