head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
«Dünya ədəbiyyatı»
 


Dnya ?d?biyyat? d?rgisinin 2005-ci ild?ki i?l?ri il? ba?l? m?lumatDnya ?d?biyyat? d?rgisinin ?sas? 2004-c ilin may?nda qoyulub. M?qs?di dnya ?d?biyat? nmun?l?rinin, el?c? d? t?rcm? praktikas? v? n?z?riyy?si h?qq?ndak? ara?d?rmalar?n az?rbaycan dilin? t?rcm?si v? t?qdim olunmas?d?r. Konseptual olaraq he bir ideoloji bazaya,n?z?riyy?y? syk?nmir. T?sisil?ri jurnal?n yarad?c? hey?ti v? Az?rbaycan Yaz??lar Birliyidir. Yarad?c?s? S?lim Babullao?ludur. F?aliyy?tind? ?sas?n g?nc v? orta n?sil t?rcm?il?rin i?ind?n b?hr?l?nm?y? meyllidir. ?ndiy?d?k say? i??q z grm?dr (bir say? 2004-c ild?, iki say? 2005-ci ild?). Daha ox orijinaldan olan t?rcm?l?r? stnlk verir. D?rginin i??q z grm?sind? G?ncl?r, ?dman v? Turizm Nazirliyinin ox ?h?miyy?tli rolu vard?r. Bel? ki, n??r olunan iki say?n maliyy? d?st?yini m?hz nazirlik etmi?dir. Habel? Dnya ?d?biyyat? d?rgisininin ?lav?si olaraq 2005-ci ild?n q?sa ad? D?B olan Dnya ?d?biyyat?ndan books seriyas? n??r olunma?a ba?lam??d?r ki, il ?rzind? bu seriyadan 4 kitab i??q z grm?dr: Patrik Zskindin

Kontrabas mono pyesi v? iki hekay?sinin daxil olundu?u eyniadl? kitab; Milorad Paviin X?z?r szly roman-leksikonunun jurnal variant?;12 grc v? 18 zb?k m?llifl?rinin ?s?rl?ri toplanan a?da? grc v? zb?k ?d?biyyatlar?ndan sem?l?r; Orxan V?linin Btn ?eirl?ri.

Sadalan i?l?rl? yana?? bu il Dnya ?d?biyyat? d?rgisi Qloballa?ma ?d?biyyat mvzusunda beyn?lxalq konfrans t??kil etmi?, h?min konfransda g?nc grc v? zb?k ?d?biyyat?lar?n? n i?tirak?n? t?min etmi?dir. Dnya ?d?biyyat? d?rgisi yaln?z dnya b?dii nmun?l?rinin z dilmiz? evrilm?sini deyil, habel? bizim a?da? ?d?biyyat?n dnya dill?rin? t?rcm? olunmas? say?sind? i?l?r grm? v? grm?kd?dir. Bu s?raya st-st? 35 az?rbaycanl? m?llifin irili x?rdal? v? mxt?lif janrlara aid ?s?rl?ri grc,zb?k v? rus dill?rin? evrilmi?, n??r olunmu? v? yaxud da ki, elektron versiyalar? haz?rlanm??d?r ( misaln Grcstan?n Alternativa ?d?biyyat d?rgisin, zb?kistan?n Cahan ?d?biyyat? jurnallar?nda). Dnya ?d?biyyat? d?rgisi z praktikas?nda icaz?li b?dii ?d?biyyat n??retm? mexanizmini son ill?rd? i?? salan ilk qurumdur. Bel? ki, n??r olunan Orxan V?li Btn ?eirl?ri kitab? icaz?yl? n??r olunmu?, ?osif Brodskinin yax?nda i??q z gr?c?k kitab? is? ic?z?li n??rl?r s?ras?na aid edil?c?kdir.


tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head