Ana səhifə Repressiya Qurbanları Qurultayların materialları Nəşrlər Fotoalbom

Fuzuli


ÜZEYİR HACIBƏYOVUN “LEYLİ VƏ MƏCNUN”UNDAN “KOROĞLUYA QƏDƏR” MƏQALƏSİNDƏN:


To­fiq BA­KI­XA­NOV
GÖR­KƏM­Lİ BƏS­TƏ­KAR, QAY­ĞI­KEŞ MÜ­ƏL­LİM


Ley­la ƏLİ­YE­VA
Q.QA­RA­YE­VİN BƏS­TƏ­KAR OĞ­LU


QA­RA QA­RA­YEV
“MU­Sİ­Qİ­MİZ BU GÜN”


EL­ÇİN
UCA MƏR­TƏ­BƏ­LƏ­RİN SA­Kİ­Nİ
QARA QARAYEV HAQQINDA BİR NEÇƏ SÖZ


Ələk­bər Sa­lah­za­də
QOBUSTAN
(jur­nal va­ri­an­tı)


Emin ƏLİ­YEV
90-CI İL­LƏ­RİN TE­ATR FES­Tİ­VAL­LA­RI KON­TEKS­TİN­DƏ
SƏ­NƏT AX­TA­RIŞ­LA­RI­NIN TƏ­ZA­HÜ­RÜ


S.ƏLƏK­BƏR
MİS­Sİ­YA ADA­MI


Zülfiyyə İSMAYILOVA
Li­rik-psi­xo­lo­ji möv­zu­da ret­ros­pek­si­ya:
“Ke­çən ilin son ge­cə­si” və “Dan­te­nin yu­bi­le­yi” -
Ana­rın re­jis­sor­luq fəa­liy­yə­ti­nin de­bü­tü


ANAR HAQQİNDA


Zem­fi­ra SƏ­FƏ­RO­VA
ANAR İZİ


Ay­dın Ta­lıb­za­də
VİRTUAL MERAC TEATRİ
(aşiq­lər iba­də­ti)


İm­ruz ƏFƏN­DI­YE­VA
HƏMİŞƏ ZİRVƏDƏ


XAL­TAN­LI TA­ĞI


Samir MUSAYEV
Azərbaycan kinosunda yeni estetik prinsiplərinin təgəsömö


TE­ATR ƏNƏ­NƏ­LƏ­Rİ­NİN MO­Dİ­Fİ­KA­Sİ­YA NÜ­MU­NƏ­S


Sabirə DÜ­NYAM­ALI­YEVA
AZƏRB­AYCA­NIN TARIXI GEYIM­LƏRI­NDƏ
GÜ­NƏŞ­LƏ BAĞ­LI SİM­VO­Lİ­KA­LAR 

TE­ATR ƏNƏ­NƏ­LƏ­Rİ­NİN MO­Dİ­Fİ­KA­Sİ­YA NÜ­MU­NƏ­S


 

Fə­ri­də CƏ­Lİ­LO­VA


TE­ATR  ƏNƏ­NƏ­LƏ­Rİ­NİN MO­Dİ­Fİ­KA­Sİ­YA  NÜ­MU­NƏ­SAzər­bay­can te­atr ta­ri­xi­nə həsr olun­muş bir çox əsər­lər­də fa­ciə jan­rı­nın ya­ran­ma­sı və tə­şək­kü­lü hə­lə xalq te­atr nü­mu­nə­lə­ri ilə bağ­lı ol­du­ğu gös­tə­ri­lir. Fa­ciə ün­sür­lü xalq ta­ma­şa­la­rı­nın bi­zə mə­lum ən qə­dim nü­mu­nə­si yuğ mə­ra­sim­lə­ri ol­muş­dur ki, on­la­ra da ya­xın keç­mi­şi­mi­zə qə­dər Azər­bay­can əra­zi­sin­də bu və ya di­gər for­ma­da rast gəl­mək müm­kün idi. Yuğ - qə­dim  türk­lə­rin mu­si­qi, mah­nı, rəqs, ağı par­ça­la­rı ilə mü­şa­yi­ət olu­nan ölü­bas­dır­ma mə­ra­si­mi olub. Bir çox hal­lar­da bö­yük qəh­rə­man­la­ra həsr olu­nan  yuğ mə­ra­sim­lə­ri bə­zən adi in­san­lar üçün də ke­çi­ri­lir­di. Mən­bə­lər­də yuğ mə­ra­sim­lə­ri­nin qə­dim hun­la­rın di­ni inanc­la­rı ilə bağ­lı­lı­ğı qeyd olu­nur. An­caq de­mə­li­yik ki, qə­dim hun­la­rın for­ma­laş­ma döv­rü­nə və bun­dan ön­cə­ki ha­di­sə­lər sil­si­lə­si­nə nə­zər sa­lın­dıq­da yuğ mə­ra­sim­lə­ri­nin yal­nız konk­ret ola­raq hər han­sı bir inanc­la bağ­la­nıl­ma­sı düz­gün sa­yı­la bil­məz. Bil­di­yi­miz ki­mi, hun­lar Çin­dən şi­mal­da ya­şa­yan xun­la­rın bir qis­mi­nin qər­bə köç et­mə­si və uqor­lar­la bir­lə­şə­rək ya­rat­dı­ğı ta­ma­mi­lə ye­ni bir xal­qın adı­dır ki, on­la­rın for­ma­laş­ma­sı ar­tıq IV əsr­də ba­şa ça­tır. Bu­na bax­ma­ya­raq, is­tə­ni­lən mən­bə­də hun­la­rın ta­ri­xi xun­la­rın xa­tır­lan­ma­sı ilə baş­la­yır ki, bu da tə­sa­dü­fi de­yil. Be­lə ki, həm ya­ra­nan ye­ni xal­qın adı, həm yer­li uqor­lar­dan fərq­li ola­raq, kö­çə­ri­lik ru­hu, həm də yer­də­yiş­mə for­ma­sı (!!) xun­lar­dan mə­nim­sə­nil­miş­di.


Çin mən­bə­lə­rin­də möv­cud olan rə­va­yə­tə gö­rə, xun­lar Çi­nə qon­şu av­ro­po­id irq­li qə­bi­lə­lər və Çi­nin ya­rı­məf­sa­nə­vi Sya sü­la­lə­si­nin son hökm­da­rı, onun qo­hum­la­rı­nın, ya­xın­la­rı­nın bir­ləş­mə­sin­dən ya­ra­nıb. Bu ha­di­sə e.ə. II mi­nil­lik­də baş ver­miş­di. Söz­süz­dür ki, xal­qın tə­şək­kü­lü müd­də­tin­də onun məi­şə­tin­də, ənə­nə­lə­rin­də ara-sı­ra bu və ya di­gər də­yi­şik­lik­lər mü­şa­hi­də olu­nur­du. Mə­sə­lən, e.ə. IX əs­rə aid xun qə­bir­lə­ri ta­pıl­mış­dı ki, bu­na əsa­sən də xun­la­rın bu dövr­də qo­hum­luq ic­ma­sı şək­lin­də ya­şa­ma­la­rı­nın şa­hi­di olu­ruq. Bu döv­rə aid qə­bir­lər də bi­ri di­gə­rin­dən fərq­lən­mir, sa­də­cə bə­zi qə­bir daş­la­rı­nın üzə­rin­də ma­ral, gü­nəş, si­lah şə­kil­lə­ri olur­du. Çox gü­man ki, bun­lar dö­yüş­də fərq­lən­miş əs­gər­lər olub­lar, bu sə­bəb­dən də qə­bir­daş­la­rın­da si­lah şək­li gör­mək olar­dı. Gü­nəş dis­ki­nin ol­ma­sı qə­dim xun­la­rın kos­mo­su ila­hi­ləş­dir­mə­lə­rin­dən irə­li gə­lir­di ki, bu­nu da on­la­rın di­ni inan­cı ki­mi qə­bul et­mək olar. Di­gər tə­rəf­dən, xun­lar ruh­la­rın möv­cud­lu­ğu­na, ölüm­dən son­ra hə­ya­tın da­vam et­mə­si­nə ina­nır­dı­lar. Bu­na gö­rə də, hə­lə qə­dim xun­lar ölü­lə­ri­ni iki ta­bu­tun içə­ri­si­nə qo­yur, dün­ya­sı­nı də­yiş­miş in­san­la bə­ra­bər onun xid­mət­çi­lə­ri­ni (nö­kər­lə­ri­ni) bas­dı­rır­dı­lar ( yas mə­ra­si­min­də yuğ ke­çi­ril­di­yi mə­lum olan bö­yük hun sər­kər­də­si Atil­la, rə­va­yə­tə gö­rə, qiy­mət­li me­tal­lar­dan ha­zır­lan­mış üç ta­bu­tun içə­ri­sin­də bas­dı­rıl­mış­dı). Hər hal­da var­lı qə­bir­lə­ri e.ə. III əsr­dən son­ra (e.ə. 209-cu il­dən eti­ba­rən xun­lar­da ha­ki­miy­yə­tin mər­kəz­ləş­mə­si­nin şa­hi­di olu­ruq və bu mər­kəz­ləş­mə də, bir çox hal­lar­da ol­du­ğu ki­mi, da­ha ba­ca­rıq­lı, da­ha ağıl­lı, hər­bi mə­na­da da­ha is­te­dad­lı in­sa­nın sa­yə­sin­də müm­kün ol­du), yə­ni aris­tok­ra­ti­ya­nın (aris­tok­ra­ti­ya da xun­lar­da dö­yüş za­ma­nı özü­nü da­ha igid gös­tə­rən dö­yüş­çü­lə­rin si­ma­sın­da ya­ra­nır­dı) for­ma­laş­ma­sın­dan son­ra pey­da ol­ma­ğa baş­la­dı. Hər hal­da is­tər lap qə­dim xun­la­rın, is­tər­sə də Atil­la döv­rü­nün hun­la­rı­na nə­zər sal­saq gö­rə­cə­yik ki, hər iki hal­da əlin­də si­lah dö­yü­şən sər­kər­də “ic­ti­ma­iy­yə­tin” se­vim­li­si, “döv­rün qəh­rə­ma­nı”dır. Bu­na gö­rə də bi­zim in­cə­sə­nət, konk­ret ola­raq te­atr ha­di­sə­si ki­mi ma­raq­lan­dı­ğı­mız yuğ mə­ra­sim­lə­ri­nin se­vim­li qəh­rə­man­la­rın xa­ti­rə­si­nə it­haf olun­ma­sın­da qə­ri­bə heç nə yox­dur. Hər bir xalq il­kin mər­hə­lə­də in­cə­sə­nə­tə olan tə­lə­ba­tı­nı, çox gü­man ki, di­ni inanc­lar, si­ya­si və­ziy­yət və ic­ti­ma­iy­yə­tin hə­yat tər­zin­dən ası­lı ola­raq ödə­mə­yə ça­lı­şır. Bu və ya di­gər dün­ya­gö­rü­şü məi­şə­tə sıx sü­rət­də si­ra­yət et­dik­dən son­ra, san­ki onu sti­li­zə­ləş­dir­mə­yə eh­ti­yac du­yu­lur. Adi hə­ya­tın məc­bu­ri ele­ment­lə­rin­dən olan ölü­bas­dır­ma mə­ra­si­mi za­ma­nı dö­yüş­kən xal­qın öz qəh­rə­man­la­rı­nın igid­lik­lə­ri­ni gös­tər­mə­si də bu sti­li­zə­nin for­ma­la­rın­dan bi­ri­dir: adi hə­ya­ti ayi­nin bu gün bi­zim ta­ma­şa ki­mi qə­bul et­di­yi­miz for­ma­ya mo­di­fi­ka­si­ya­sı­dır.


 An­caq bu hə­lə baş­lan­ğıc­dır. Mi­rə­li Se­yi­dov yuğ mə­ra­sim­lə­rin­də­ki ta­ma­şa əla­mət­lə­ri­nin ozan, yan­şaq, aşıq­la­rın sink­re­tik sə­nə­tin­dən əv­vəl də möv­cud­lu­ğu­nu, bu­nun­la da yuğ mə­ra­sim­lə­ri­nin mey­dan ta­ma­şa­la­rı­na ya­xın qo­hum­lu­ğu çat­dı­ğı­nı söy­lə­yir. Söz­süz ki, biz yuğ mə­ra­sim­lə­ri­nə on­la­rın ta­ma­şa tə­bi­ət­li ele­ment­lə­rin da­şı­yı­cı­sı ol­du­ğun­dan mü­ra­ci­ət et­mi­şik və bu gün Azər­bay­can te­atr­şü­nas­lı­ğı üçün sö­zü­ge­dən mə­ra­sim­lə­rin mil­li te­atr sə­nə­tin­də il­kin for­ma­la­rın da­şı­yı­cı­la­rın­dan bi­ri olub-ol­ma­ma­sı mə­sə­lə­si təd­qi­qat ob­yek­ti de­yil. Bu­nun­la be­lə, sər­bəst in­cə­sə­nət for­ma­sı olan aşıq sə­nə­ti­nin bir ne­çə sə­bəb­dən yuğ mə­ra­sim­lə­ri­nin “es­ta­fe­ti­nin qə­bu­le­di­ci­si” ki­mi nə­zər­dən ke­çi­ril­mə­si­nin tə­rəf­da­rı de­yi­lik.


Bu sə­bəb­lə­rin hər bi­ri for­mal xü­su­siy­yət da­şı­yır. İlk ola­raq qeyd edək ki, yuğ mə­ra­sim­lə­ri­nin han­sı ha­di­sə­lər və ma­hiy­yət­lər sil­si­lə­si­nin nə­ti­cə­sin­dən ya­ran­ma­sın­dan ası­lı ol­ma­ya­raq, ki­fa­yət qə­dər uzun möv­cud­lu­ğu döv­rün­də on­la­rın ölü­bas­dır­ma ayı­ni­nin his­sə­li­yin­dən çıx­ma­sı­na da­ir heç bir mə­lu­ma­tı­mız yox­dur. Yə­ni bu ha­di­sə baş ve­rib­sə də, ta­rix yuğ mə­ra­sim­lə­ri­nin müs­tə­qil in­cə­sə­nət for­ma­sı ki­mi möv­cud­lu­ğu­na da­ir heç bir sü­but təq­dim et­mir. Bu sə­bəb­dən də, gö­rü­nür, Mi­rə­li Se­yi­dov ta­ri­xin, ola bil­sin, “sax­la­ma­dı­ğı” sü­but­la­rı bər­pa et­mək is­tə­yib. Mə­sə­lə­yə iki tə­rəf­dən ya­naş­maq olar. Mi­rə­li Se­yi­dov ana­lo­gi­ya­nı apa­rar­kən mah­nı, rəqs,bə­dii mət­nin aşıq sə­nə­tin­də də möv­cud­lu­ğu­nu xa­tır­la­da­raq bü­tün bun­la­rın yuğ mə­ra­si­min­də qəh­rə­ma­nın şə­rə­fi­nə de­yi­lən ağı­lar, oxu­nan mah­nı­lar, ifa edi­lən rəqs­lər­lə ya­xın­lı­ğı­nı əsas gö­tü­rür. An­caq ma­raq­lı­dır ki, ana­lo­gi­ya rəqs­lər və mah­nı­la­rın əsa­sın­da apa­rıl­ma­sa, mü­qa­yi­sə ta­ma­mi­lə məq­bul gö­rü­nə bi­lər. Yə­ni hər han­sı bir qəh­rə­ma­nın igid­lik­lə­ri­ni vəsf edən yuğ mə­ra­sim­lə­ri ha­ra­da­sa qəh­rə­man­lıq das­ta­nı­nı xa­tır­la­dır. Qəh­rə­man­lıq das­ta­nı uzun müd­dət yad­daş­lar­da iz sax­la­ya bi­lə­cək qə­dər va­cib ha­di­sə­nin (ha­di­sə­nin das­tan üçün qəh­rə­man­dan da­ha va­cib­li­yi bi­zim üçün şüb­hə­siz­dir) təh­ki­yə for­ma­sı­na sa­lın­ma­sı­dır. Das­ta­nın özəl­li­yi isə onun aşıq tə­rə­fin­dən ifa edil­mə­sin­də, xü­su­si aşıq mu­si­qi­sin­də­dir.
Bu­ra­da mə­sə­lə­yə ikin­ci ya­naş­ma­nın nə­dən iba­rət ol­ma­sı ay­dın­la­şır. Be­lə ki, aşıq sə­nə­ti­nin təq­dim et­dik­lə­ri “epik” for­ma­da­dır. Bil­di­yi­miz ki­mi, “epik te­atr” nə­zə­riy­yə­si­nin ya­ra­dı­cı­sı Ber­tolt Brext öz te­at­rı­nı “aris­to­tel­sa­ya­ğı” ad­lan­dır­dı­ğı te­at­ra qar­şı qo­yur­du. Bu iki for­ma ara­sın­da­kı fər­qi Brext “Kü­çə səh­nə­si” ad­lı mə­qa­lə­sin­də təs­vir edir və bil­di­rir ki, onun te­at­rın­da akt­yor kü­çə­də han­sı­sa ma­raq­lı ha­di­sə­nin şa­hi­di ol­muş, son­ra isə bu­nu baş­qa­la­rı­na da­nı­şan in­sa­nı xa­tır­la­dır (bu yer­də aşı­ğın “al­dı sa­zı, gö­rək nə de­di” - söz­lə­ri ya­da dü­şür). Aris­to­tel­sa­ya­ğı te­atr akt­yo­ru isə ma­te­ria­lı ilə oy­na­yır, san­ki baş ve­rən­lər bi­la­va­si­tə onun hə­ya­tın­dan gö­tü­rü­lüb.  Bu böl­gü­yə əsa­sən, söz­süz ki, yuğ mə­ra­sim­lə­rin­də baş ve­rən­lə­ri, bi­rin­ci növ­bə­də küt­lə­vi səh­nə­lə­ri­ni xa­tır­la­ya­raq Brex­tin de­di­yi “aris­to­tel­sa­ya­ğı te­atr” ki­mi təs­nif et­mək is­tə­yi­rik.


Düz­dür, Ay­dın Ta­lıb­za­də “İs­lam mə­də­niy­yə­tin­də te­atr və te­at­ral­lıq” əsə­rin­də aşıq sə­nə­tin­də möv­cud olan “ya­ban­çı­laş­ma ef­fek­ti”ni is­la­mın tə­si­ri ilə bağ­la­yır. Be­lə ki, mü­əl­li­fin fik­rin­cə, büt­pə­rəst­lik­lə mü­ba­ri­zə apa­ran is­lam ha­ra­da­sa mü­qəd­dəs sa­yı­lan ozan­la­rın fəa­liy­yə­ti­nə bə­zi “ix­ti­sar­lar”dan son­ra ra­zı­lıq ve­rə bi­lər­di. Bu “ix­ti­sar­lar” nə­ti­cə­sin­də aşıq­lar ozan­la­rın di­gər xü­su­siy­yət­lə­ri­ni iti­rə­rək yal­nız in­cə­sə­nət funk­si­ya­sı­nı da­şı­yan ar­tist­lə­rə çev­ril­di­lər. Əs­lin­də, Ay­dın Ta­lıb­za­də­nin bu fik­ri ma­raq­lı gö­rün­mə­yə bil­məz. Çün­ki yu­xa­rı­da Mi­rə­li Se­yi­do­vun yuğ mə­ra­sim­lə­ri­nin aşıq sə­nə­ti­nə mo­di­fi­ka­si­ya mə­sə­lə­sin­dən da­nış­dıq­da məz­mun sa­hə­sin­də aş­kar ya­xın­lı­ğı ol­du­ğu hal­da, for­ma cə­hət­dən bu iki ha­di­sə­nin fərq­li­li­yi­ni nə­zə­rə çat­dır­dıq. For­ma­dan da­nış­dıq­da isə qeyd et­mə­yə bil­mə­rik ki, o, məz­mu­nu­da da­ha uzun ömür­lü, da­ha sa­bit­dir. Bu sə­bəb­dən­dir ki, konk­ret məz­mu­nu ifa­də et­mək üçün ta­pı­lan va­si­tə, son­ra ta­ma­mi­lə baş­qa məz­mu­nun ifa­də­sin­də is­ti­fa­də olu­na bi­lər. De­mə­li, va­hid for­ma da­xi­lin­də də­yi­şi­lən məz­mun­la­rın iz­lə­nil­mə­si for­ma­nın də­yi­şil­mə­si­ni gör­mək­dən da­ha asan­dır. Çün­ki for­ma ki­fa­yət qə­dər də­yi­şik­lik­dən son­ra məz­mu­nun ta­ma­mi­lə ye­ni key­fiy­yət əl­də et­mə­si nə­ti­cə­sin­də də­yi­şə bi­lər. Bu ba­xım­dan da aşıq­la­rın sə­nə­tin­də for­ma də­yi­şik­li­yi­ni is­lam­la bağ­la­maq­la biz va­cib bir mər­hə­lə­nin şa­hi­di olu­ruq. Ümu­miy­yət­lə, va­hid Al­la­ha inam bu­na qə­dər möv­cud Tan­rı­ya inam­dan ki­fa­yət qə­dər fərq­li ha­di­sə ol­du­ğun­dan in­san­la­rın dün­ya­gö­rü­şün­də cid­di də­yi­şik­lik­lər baş ver­mə­yə bil­məz­di. Bu də­yi­şik­lik­lər özü­nü in­cə­sə­nət əsər­lə­ri­nin for­ma­sın­da da bü­ru­zə ver­mə­yə baş­la­ma­lı idi. Hər hal­da, bu mə­qa­lə for­ma və­rə­sə­li­yi­ni nə­zər­dən ke­çir­mək məq­sə­di güd­dü­yün­dən biz yuğ mə­ra­sim­lə­ri­nin izi­ni məhz bu ba­xım­dan ax­tar­ma­ğa ça­lı­şa­ca­ğıq.


Azər­bay­can xalq te­at­rı­nın ta­ri­xi­nə da­ir ya­zıl­mış mə­qa­lə­lər­dən ən ma­raq­lı­sı, yığ­cam­lı­ğı­na bax­ma­ya­raq, Əb­dür­rə­him bəy Haq­ver­di­ye­vin “Azər­bay­can­da te­atr” mə­qa­lə­si­dir de­sək ya­nıl­ma­rıq. Mü­əl­lif yuğ mə­ra­sim­lə­ri haq­qın­da qı­sa mə­lu­mat ver­dik­dən son­ra növ­bə­ti şər­hə ke­çir: “Mo­ğol­lar get­dik­dən son­ra on­la­rın iki əsr­lik hö­küm­ran­lı­ğı za­ma­nı çox zə­if­lə­miş olan şiə­li­yi möh­kəm­lət­mək üçün bu adə­tə (yuğ mə­ra­sim­lə­ri­nin ke­çi­ril­mə­si­nə - C.F.) baş­qa bir məz­mun ve­ri­lir: in­di ar­tıq qəh­rə­man­lar üçün de­yil, Fə­ra­tın sa­hil­lə­rin­də qey­ri-bə­ra­bər bir mü­ba­ri­zə­də hə­lak olan pey­ğəm­bər öv­lad­la­rı üçün ağ­la­yır­dı­lar”.


Qı­sa da ol­sa, də­qiq şə­kil­də gös­tə­ril­miş mo­dif­ka­si­ya sə­bəb­lə­ri­nə məhz bi­zim ma­raq­lan­dı­ğı­mız as­pekt­dən ya­na­şı­lıb: məz­mun də­yiş­sə də for­ma və­rə­sə­li­yi qal­mış­dır. Bu və­rə­sə­li­yin nə­dən iba­rət ol­du­ğu­nu bil­mək üçün hər iki mə­ra­si­min ke­çi­ril­mə qay­da­la­rı­na nə­zər ye­ti­rək: Mi­rə­li Se­yi­dov yuğ mə­ra­sim­lə­ri haq­qın­da ya­zır: “Diq­qət edi­lər­sə, hə­min mə­ra­sim­də beş ak­tiv rol var­mış; hər bir ro­lun ifa­çı­sı adə­tən həm bir nə­fər olur­muş, həm də bir dəs­tə, ki­çik və bö­yük­lü­yün­dən ası­lı ol­ma­ya­raq kol­lek­tiv (bu rol­la­rı hər­dən bir və iki akt­yor ifa edir­miş). ...Mu­si­qi­çi­lər, şe­ir oxu­yan­lar, dek­lo­ma­si­ya de­yən­lər, rəq­qas­lar, qis­mən də qı­lınc­la­şan­lar, yuğ mə­ra­si­mi­nin dai­mi pe­şə­kar ifa­çı­la­rı - akt­yor­la­rı ol­muş­lar” (ye­ri gəl­miş­kən, mo­di­fi­ka­si­ya­dan da­nış­dıq­da, bax­dı­ğı­mız as­pek­tə bir­ba­şa ai­diy­yə­ti ol­ma­sa da, qeyd et­mə­li­yik ki, Azər­bay­can te­atr ta­ri­xin­də yuğ mə­ra­sim­lə­ri­nin trans­for­ma­si­ya mə­sə­lə­si­nə İl­ham Rə­him­li də to­xu­nub. Be­lə ki, o, yuğ mə­ra­sim­lə­rin­də­ki  rəq­qas­lar haq­qın­da mə­lu­mat ver­dik­dən son­ra növ­bə­ti qə­naə­tə gə­lir: “Yuğ­çu rəq­qas­la­rın hə­rə­kət­lər top­lu­su­nun mü­əy­yən ele­ment­lə­ri son­ra­kı əsr­lər­də Lal oyu­nu mey­dan ta­ma­şa­la­rın­da tə­cəs­süm ta­pa­raq ye­ni mə­na­lar kəsb et­di”).


Qı­lınc oy­na­dan­lar at ça­pır, qı­lınc oy­na­dır, ox atır, bu­nun­la da ölən şəx­sin qəh­rə­man­lıq­la­rı­na işa­rə olu­nur­du. Mah­nı oxu­yan­lar, rəq­qas­lar və mu­si­qi­çi­lər ta­ma­şa­nın mu­si­qi təc­hi­za­tı ilə məş­ğul idi­lər. Ağı de­yən­lər isə mə­ra­sim­də xü­su­si abu -ha­va  ya­ra­dır­dı­lar. Gö­rün­dü­yü ki­mi, mə­ra­sim­də hər bir dəs­tə­nin konk­ret ro­lu var­dır və on­lar yu­ğun özəl­li­yi­ni təş­kil edən funk­si­ya­la­rı ye­ri­nə ye­ti­rir­di­lər. Mə­hər­rəm­lik ayın­da ke­çi­ri­lən tə­zi­yə­lə­rin for­ma­la­rı­na nə­zər ye­tir­dik­də bu­ra­da da konk­ret funk­si­ya­sı olan bir ne­çə dəs­tə­nin möv­cud­lu­ğu­nun şa­hi­di olu­ruq. Qı­lınc­la­şan­lar dəs­tə­si­ni tam mə­na­da tək­rar­la­ma­sa da əza qa­fi­lə­si­nin tər­kib his­sə­si olan “Qa­sım ota­ğı”, “Qəb­ri Hü­seyn” mü­səl­man şə­hid­lə­ri­nin ne­cə öl­mə­lə­ri­ni özün­də açıq-ay­dın əks et­di­rir­di. Mə­sə­lən, Həz­rət Ab­bas qol­la­rı kə­sil­miş hal­da, qan­lı köy­nək­də, bə­də­ni­nə ox­lar ba­tı­rıl­mış şə­kil­də təs­vir olu­nur­du. Əza­dar­la­rın hər bi­ri­nin ümu­mi iz­di­ham­da öz və­zi­fə­si var idi. Yuğ mə­ra­sim­lə­rin­də­ki ağı­çı­lar tə­zi­yə­lər­də mər­si­yə­xan­lar­la əvəz­lə­nir. Mər­si­yə­xan da ey­ni ilə yuğ­da ol­du­ğu ki­mi ölə­ni vəsf edir, ca­maa­tı ağ­la­ma­ğa məc­bur edir.
Hər iki mə­ra­si­min ke­çi­ril­mə for­ma­sın­da ya­xın­lı­ğın çox­lu­ğu­na bax­ma­ya­raq on­la­rın va­hid mə­də­niy­yət ün­sü­rü ol­ma­sı fik­ri ha­mı üçün məq­bul sa­yı­la bil­məz. Ay­dın Ta­lıb­za­də tə­zi­yə­lə­rin ta­ri­xi ilə bağ­lı ge­niş təd­qi­qat işi apar­mış və bu mə­ra­sim­lə­rin il­kin ke­çi­ril­mə mə­ka­nı­nın İraq ol­ma­sı nə­ti­cə­si­nə gəl­miş­dir. Mü­əl­li­fin bu nə­ti­cə­yə gəl­mə­si­nə sə­bəb tə­zi­yə­lə­rin məz­mu­nu ilə bi­la­va­si­tə əla­qə­dar­dır, be­lə ki, X-XII əsr­lər­də for­ma­la­şan tə­zi­yə­lər məhz İra­qın şiə mü­səl­man­la­rı ara­sın­da ya­yıl­ma­sı pey­ğəm­bə­rin qı­zı Fa­ti­mə və onun əri Əli­nin nəs­lin­dən sa­yı­lan sü­la­lə­nin  hökm­ran­lı­ğı döv­rün­dən  əv­və­lə tə­sa­düf edə bil­məz­di. An­caq ma­raq­lı­dır ki, tə­zi­yə­lə­rin ke­çi­ril­mə mə­ka­nı­nın il­kin­li­yi uğ­run­da mü­ba­hi­sə­də İran təd­qi­qat­çı­la­rı da is­rar­lı gö­rü­nür­lər. İran təd­qi­qat­çı­la­rı hə­lə qə­dim Mi­di­ya­da möv­cud olan ölü­bas­dır­ma ənə­nə­lə­ri­nin tə­zi­yə­lər­lə səs­ləş­di­yi­ni sü­but ki­mi gə­tir­sə­lər də Ay­dın Ta­lıb­za­də be­lə ya­naş­ma­ya eti­raz edir: “Be­lə ki, ey­ni uğur­la mən də mə­ra­sim­lə­rin və­tə­ni­nin qə­dim şiə öl­kə­si sa­yı­lan Azər­bay­can ol­du­ğu­nu söy­lə­yə bi­lə­rəm. Həm də hə­lə qə­dim Azər­bay­can­da oğuz­lar ara­sın­da “yuğ” (türk­cə ölüm, qə­bir, yas)  möv­cud idi”. Gör­dü­yü­müz ki­mi, mü­əl­lif yu­xa­rı­da­kı mi­sal­lar­dan fərq­li ola­raq, bu cür əxz et­mə­nin müm­kün­lü­yü­nə inan­mır. Ümu­miy­yət­lə, tə­zi­yə­lə­rin ke­çi­ril­mə ta­ri­xi və mə­ka­nı­na da­ir fi­kir­lə­rin müx­tə­lif­li­yi Ay­dın Ta­lıb­za­də­yə gö­rə, “tə­zi­yə” fe­no­me­ni­ni əha­tə edən ta­ri­xi və nə­zə­ri bi­lik­lər­də­ki qey­ri-də­qiq­lik­dən qay­naq­la­nır. Be­lə ki, ta­rix bo­yu şə­bih­lər­lə tə­zi­yə ara­sın­da konk­ret fərq qoy­ma­yan mü­əl­lif­lər tə­zi­yə­dən bir ne­çə əsr son­ra ya­ran­mış və sırf İran mən­şə­li sa­yı­la bi­lən şə­bih­lə­rin  ar­tıq konk­ret möv­zu­lu ta­ma­şa ol­du­ğu­nu nə­zə­rə al­ma­yıb­lar. Ay­dın Ta­lıb­za­də­nin ərəb mən­şə­li  say­dı­ğı tə­zi­yə­lər­lə Əb­dür­rə­him bəy Haq­ver­di­ye­vin yuğ­la­rı ye­ni for­ma­sı say­dı­ğı tə­zi­yə­lə­ri də fərq­lən­di­rən xü­su­siy­yət yu­xa­rı­da  haq­qın­da da­nış­dı­ğı­mız mə­sə­lə­yə for­ma, ya­xud məz­mun cə­hət­dən ya­na­şıl­ma­sı prob­le­mi­dir. Di­nin  bir­ləş­di­ri­ci xü­su­siy­yə­ti­nin çox ge­niş əra­zi­lə­ri əha­tə et­mə­si­nə bax­ma­ya­raq, is­tər-is­tə­məz mil­li­yət an­la­yı­şı­nı da unut­maq ol­maz. Yə­ni is­tə­ni­lən hal­da dün­ya­da ya­şa­yan bü­tün şiə mü­səl­man­la­rı Kər­bə­la ha­di­sə­lə­ri­ni kə­dər­lə yad edir­sə, bi­la­va­si­tə ərəb­lər bu ha­di­sə­ni di­gər­lə­rin­dən da­ha bö­yük ağ­rı ilə xa­tır­la­yır­lar (ne­cə ki, Dış Oğuz­la İç Oğu­zun sa­va­şı “Ki­ta­bi-Də­də Qor­qud” das­ta­nı­nı ya­ra­dıb). Bu mə­ra­sim­lə­rin İran­da və Azər­bay­can­da po­pul­yar­lıq tap­ma­sı isə bu əra­zi­lər­də qə­dim­dən möv­cud olan for­ma­la­rı hə­min öl­kə­lə­ri xalq­la­rı­na xa­tır­lat­ma­sı ilə əla­qə­dar ola bi­lər (hər hal­da mə­lum­dur ki, Qaf­qaz Al­ba­ni­ya­sın­da yuğ mə­ra­sim­lə­ri ya­saq edi­lir­di və ola bil­sin, bu sə­bəb­dən də on­lar pro­fes­sio­nal te­at­ra bir­ba­şa ke­çi­di tə­min edə bil­mə­di­lər, an­caq tə­zi­yə­lər konk­ret dra­ma­tur­gi­ya­ya ma­lik şə­bih ta­ma­şa­la­rı­nın əsa­sı­nı qo­ya bil­di). Be­lə­lik­lə də, xal­qın yad­da­şın­da iz bu­rax­mış for­ma­lar bu və ya di­gər ta­ri­xi, si­ya­si və­ziy­yə­tə uy­ğun­la­şa­raq öz möv­cud­lu­ğu­nu hə­min eh­ti­ya­cı (bi­zim hal­da in­cə­sə­nə­tə olan eh­ti­ya­cı) ödə­yə bi­lə­cək di­gər for­ma­lar ya­ra­na­na qə­dər sax­la­ya bi­lər. De­mə­li, Azər­bay­can xal­qı­nı fa­ciə jan­rı­na olan eh­ti­ya­cı əv­vəl­cə yuğ mə­ra­sim­lə­ri, son­ra tə­zi­yə­lər­lə ödə­ni­lir və nə­ha­yət, ins­ti­tus­sio­nal te­atr ya­ra­nır, mil­li dra­ma­tur­gi­ya­mız fa­ciə jan­rın­da əsər­lər təq­dim et­mə­yə baş­la­yır.                        


 


 Fə­ri­də CƏ­Lİ­LO­VA,
AD­MİU-nun as­pi­ran­tı