Ana səhifə Repressiya Qurbanları Qurultayların materialları Nəşrlər Fotoalbom

Fuzuli


ÜZEYİR HACIBƏYOVUN “LEYLİ VƏ MƏCNUN”UNDAN “KOROĞLUYA QƏDƏR” MƏQALƏSİNDƏN:


To­fiq BA­KI­XA­NOV
GÖR­KƏM­Lİ BƏS­TƏ­KAR, QAY­ĞI­KEŞ MÜ­ƏL­LİM


Ley­la ƏLİ­YE­VA
Q.QA­RA­YE­VİN BƏS­TƏ­KAR OĞ­LU


QA­RA QA­RA­YEV
“MU­Sİ­Qİ­MİZ BU GÜN”


EL­ÇİN
UCA MƏR­TƏ­BƏ­LƏ­RİN SA­Kİ­Nİ
QARA QARAYEV HAQQINDA BİR NEÇƏ SÖZ


Ələk­bər Sa­lah­za­də
QOBUSTAN
(jur­nal va­ri­an­tı)


Emin ƏLİ­YEV
90-CI İL­LƏ­RİN TE­ATR FES­Tİ­VAL­LA­RI KON­TEKS­TİN­DƏ
SƏ­NƏT AX­TA­RIŞ­LA­RI­NIN TƏ­ZA­HÜ­RÜ


S.ƏLƏK­BƏR
MİS­Sİ­YA ADA­MI


Zülfiyyə İSMAYILOVA
Li­rik-psi­xo­lo­ji möv­zu­da ret­ros­pek­si­ya:
“Ke­çən ilin son ge­cə­si” və “Dan­te­nin yu­bi­le­yi” -
Ana­rın re­jis­sor­luq fəa­liy­yə­ti­nin de­bü­tü


ANAR HAQQİNDA


Zem­fi­ra SƏ­FƏ­RO­VA
ANAR İZİ


Ay­dın Ta­lıb­za­də
VİRTUAL MERAC TEATRİ
(aşiq­lər iba­də­ti)


İm­ruz ƏFƏN­DI­YE­VA
HƏMİŞƏ ZİRVƏDƏ


XAL­TAN­LI TA­ĞI


Samir MUSAYEV
Azərbaycan kinosunda yeni estetik prinsiplərinin təgəsömö


TE­ATR ƏNƏ­NƏ­LƏ­Rİ­NİN MO­Dİ­Fİ­KA­Sİ­YA NÜ­MU­NƏ­S


Sabirə DÜ­NYAM­ALI­YEVA
AZƏRB­AYCA­NIN TARIXI GEYIM­LƏRI­NDƏ
GÜ­NƏŞ­LƏ BAĞ­LI SİM­VO­Lİ­KA­LAR


“LEY­Lİ VƏ MƏC­NUN” - 100
 

Fuzuli


 

De­miş hər ğön­çə­yə aşiq­li­gi ra­zın sə­ba der­lər,


El ağ­zın tut­maq ol­maz, qor­xu­ram, ey gül, sa­na der­lər.


 


Əsi­ri-dər­di-eş­qi məs­ti-hü­sn çox, əm­ma


Bi­ruz məş­hur olan, ley­li sə­nə, Məc­nun ma­na der­lər.


 


Sə­nin meh­rü və­fa gös­tər­di­yin əğ­ya­rə çox gör­düm,


Qə­lət­dir kim, sə­ni bi­mehr oxur­lar, bi­və­fa der­lər.


 


Sə­nə der­lər bü­ti-Çin, zül­fü­nə zün­nar söy­lər­lər,


Zə­hi-ima­nı yox­lar, küfr söy­lər­lər, xə­ta der­lər.


 


Mə­nə der­lər­di əv­vəl bir mə­lək­dir sev­di­yin, ha­la


Gö­rən­lər sən fə­qi­rə göy­dən en­miş bir bə­la der­lər.


 


Mə­ri­zi-eşq üq­di-zül­fün ey­lər ari­zu, zi­ra


Müa­lic­lər bu müh­lik dər­də müş­kil­dir də­va der­lər.


 


Fü­zu­li, aşi­qə on­lar ki, der­lər tər­ki-eşq ey­lə,


De­məz­lər­mi xə­ta, təğ­yir qıl hök­mi-qə­za der­lər.


 


 * * *


Mən­də Məc­nun­dan fü­zun aşiq­lik is­te­da­dı var,


Aşi­qi-sa­diq mə­nəm, Məc­nu­nun an­caq adı var.


 


No­la qan tök­mək­də ma­hir ol­sa çeş­mim mər­dü­mü,


Nüt­fe­yi-qa­bi­dü­rür, ğəm­zən ki­mi us­ta­dı var.


 


Qıl tə­fa­xür kim, sə­nin həm var mən tək aşi­qin,


Ley­li­nin Məc­nu­nu, Şi­ri­nin əğər Fər­ha­dı var.


 


Öy­lə bəd­ha­ləm kim, əh­va­lım gö­rən­də şad olur,


Hər ki­min kim, dövr cöv­rün­dən di­li-na­şa­dı var.


 


Gəz­mə, ey kön­lüm qu­şu, ğa­fil fə­za­yi-eşq­də


Kim, bu səh­ra­nın gü­zər­gəh­lər­də çox səy­ya­dı var.


 


Ey Fü­zu­li, eşq mə­nin qıl­ma na­seh­dən qə­bul,


Əql təd­bi­ri­dir ol, san­ma ki, bir bün­ya­dı var.