Ana səhifə Repressiya Qurbanları Qurultayların materialları Nəşrlər Fotoalbom

Fuzuli


ÜZEYİR HACIBƏYOVUN “LEYLİ VƏ MƏCNUN”UNDAN “KOROĞLUYA QƏDƏR” MƏQALƏSİNDƏN:


To­fiq BA­KI­XA­NOV
GÖR­KƏM­Lİ BƏS­TƏ­KAR, QAY­ĞI­KEŞ MÜ­ƏL­LİM


Ley­la ƏLİ­YE­VA
Q.QA­RA­YE­VİN BƏS­TƏ­KAR OĞ­LU


QA­RA QA­RA­YEV
“MU­Sİ­Qİ­MİZ BU GÜN”


EL­ÇİN
UCA MƏR­TƏ­BƏ­LƏ­RİN SA­Kİ­Nİ
QARA QARAYEV HAQQINDA BİR NEÇƏ SÖZ


Ələk­bər Sa­lah­za­də
QOBUSTAN
(jur­nal va­ri­an­tı)


Emin ƏLİ­YEV
90-CI İL­LƏ­RİN TE­ATR FES­Tİ­VAL­LA­RI KON­TEKS­TİN­DƏ
SƏ­NƏT AX­TA­RIŞ­LA­RI­NIN TƏ­ZA­HÜ­RÜ


S.ƏLƏK­BƏR
MİS­Sİ­YA ADA­MI


Zülfiyyə İSMAYILOVA
Li­rik-psi­xo­lo­ji möv­zu­da ret­ros­pek­si­ya:
“Ke­çən ilin son ge­cə­si” və “Dan­te­nin yu­bi­le­yi” -
Ana­rın re­jis­sor­luq fəa­liy­yə­ti­nin de­bü­tü


ANAR HAQQİNDA


Zem­fi­ra SƏ­FƏ­RO­VA
ANAR İZİ


Ay­dın Ta­lıb­za­də
VİRTUAL MERAC TEATRİ
(aşiq­lər iba­də­ti)


İm­ruz ƏFƏN­DI­YE­VA
HƏMİŞƏ ZİRVƏDƏ


XAL­TAN­LI TA­ĞI


Samir MUSAYEV
Azərbaycan kinosunda yeni estetik prinsiplərinin təgəsömö


TE­ATR ƏNƏ­NƏ­LƏ­Rİ­NİN MO­Dİ­Fİ­KA­Sİ­YA NÜ­MU­NƏ­S


Sabirə DÜ­NYAM­ALI­YEVA
AZƏRB­AYCA­NIN TARIXI GEYIM­LƏRI­NDƏ
GÜ­NƏŞ­LƏ BAĞ­LI SİM­VO­Lİ­KA­LAR


TE­ATR
 

Emin ƏLİ­YEV
90-CI İL­LƏ­RİN TE­ATR FES­Tİ­VAL­LA­RI KON­TEKS­TİN­DƏ
SƏ­NƏT AX­TA­RIŞ­LA­RI­NIN TƏ­ZA­HÜ­RÜ


 

Emin ƏLİ­YEV          90-CI  İL­LƏ­RİN  TE­ATR  FES­Tİ­VAL­LA­RI  KON­TEKS­TİN­DƏ
                          SƏ­NƏT 
AX­TA­RIŞ­LA­RI­NIN  TƏ­ZA­HÜ­RÜ


Bir sı­ra te­atr ya­zar­la­rı bu döv­rün te­at­rı­nı ke­çid döv­rü­nün te­at­rı ki­mi qə­lə­mə ve­rib onu məhz bu yön­dən də­yər­lən­dir­mə­yə ça­lı­şır­lar. İ.Rə­him­li­nin “Azər­bay­can te­at­rı­nın es­te­tik prin­sip­lə­ri” ad­lı ki­ta­bın­da oxu­yu­ruq: “XX əs­rin so­nu­nu XXI əs­rin əv­vəl­lə­ri­ni əha­tə edən Azər­bay­can te­atr pro­se­si­nin baş­lı­ca sə­viy­yə­si bi­la­va­si­tə ke­çid döv­rü­nün tə­ləb­lə­ri ilə mü­əy­yən­ləş­di­ri­lir. Ona gö­rə də konk­ret sə­nət­kar­la­rın ya­ra­dı­cı­lıq­la­rı, həm­çi­nin re­jis­sor­la­rın fəa­liy­yət­lə­ri­nin ma­hiy­yət­lə­ri məhz bu ha­di­sə ilə tə­min və tə­yin olu­nur”. Tə­bii ki, bu mü­şa­hi­də və mü­la­hi­zə­nin hə­qi­qi­li­yi heç bir şüb­hə do­ğur­mur. La­kin bu­nun­la be­lə gə­lin ra­zı­la­şaq ki, ar­dı­cıl açı­lan te­atr­la­rı, 90-cı il­lər bo­yun­ca ke­çi­ri­lən fes­ti­val­la­rı bir tək ke­çid döv­rü­nün mə­ziy­yət­lə­ri­lə əla­qə­lən­dir­mək mə­sə­lə­ni tam işıq­lan­dır­mır. İş bu­dur ki, Azər­bay­ca­nın te­atr avan­qar­dın­da qə­rar­laş­mış sə­nət­çi­lər 90-cı il­lə­rə, hə­min bu ke­çid döv­rü­nə, ya­ra­dı­cı fəa­liy­yə­tə öz po­ten­si­al im­kan­la­rı­nı ger­çək­ləş­dir­mə­yə tam ha­zır, yet­kin, sər­bəst te­atr ax­ta­rış­la­rı apar­maq­dan öt­rü püx­tə­ləş­miş sə­nət­çi­lər ki­mi gə­lib çıx­mış­dı­lar. Ona gö­rə də bu­ra­da ke­çid döv­rü­nün ob­yek­tiv sə­ciy­yə­sin­dən da­ha çox sub­yek­tiv fak­tor mü­hüm rol oy­na­yır­dı. 90-cı il­lə­ri biz ha­ra­da­sa te­atr fes­ti­val­la­rı onil­li­yi də ad­lan­dı­ra bi­lə­rik. Bu fak­tor da Azər­bay­can­da te­atr ax­ta­rış­la­rı­na müs­bət tə­sir gös­tər­miş­dir. La­kin Azər­bay­can­da te­atr hə­ya­tın­da hiss olu­nan bu can­lı­lı­ğı tək­cə ke­çid döv­rü­nün mə­ziy­yət­lə­ri aya­ğı­na yaz­maq ol­maz. 90-cı il­lə­rə yet­kin sə­nət­çi­lər ki­mi gəl­miş sə­nət xa­dim­lə­ri­nin bu dövr­də tez-tez gənc sə­nət­çi­lər­lə fes­ti­val­lar­da bir ara­ya gəl­mə­si, bu fes­ti­val­la­rın rən­ga­rəng­li­yi, on­la­rın mü­tə­ma­di şə­kil­də ke­çi­ril­mə­si hər şey­dən ön­cə Azər­bay­can Te­atr Xa­dim­lə­ri İt­ti­fa­qı­nın pre­zi­den­ti, ün­lü səh­nə və ki­no sə­nət­çi­si Hə­sən Tu­ra­bo­vun adı və şəx­siy­yə­ti­lə bağ­lı idi. Onun təş­ki­lat­çı­lıq hü­nə­ri, sə­nə­tə xid­mət et­mək is­tə­yi, pe­şə­kar in­tui­si­ya­sı və ba­ca­rı­ğı 90-cı il­lər te­atr pro­se­si­nin ak­ku­mul­ya­tiv amil­lə­rin­dən bi­ri, bəl­kə də ən va­ci­bi, sa­yıl­ma­lı­dır. Be­lə ki, “Yuğ” və Pan­to­mim te­atr­la­rı­nın ya­ra­nıb ya­şa­ma­sın­da və on­la­rın ak­tiv şə­kil­də te­atr pro­se­si­nin mər­kəz hüc­rə­lə­ri­nə çev­ril­mə­sin­də məhz H.Tu­ra­bov mü­hüm rol oy­na­mış­dı. Elə H.Tu­ra­bo­vun əmə­yi­nin nə­ti­cə­si idi ki, 1996-cı il de­kabr ayın­da (fi­kir ve­rin, bir il ər­zin­də iki fes­ti­val) Ba­kı­da III və bu də­fə ar­tıq Bey­nəl­xalq Mo­no­ta­ma­şa­lar Fes­ti­va­lı ke­çi­ril­di. Fes­ti­va­la Azər­bay­can te­atr­la­rı on, Tif­lis Döv­lət Aka­de­mik Te­at­rı və Su­xu­mi Döv­lət Dram Te­at­rı hə­rə­yə bir ta­ma­şa təq­dim et­miş­di. La­kin mü­əy­yən prob­lem­lər üzün­dən gür­cü te­atr­la­rı fes­ti­val­da iş­ti­rak et­mə­di­lər. Bu mo­no­ta­ma­şa­lar fes­ti­va­lın­da öz pe­şə­kar sə­viy­yə­si­nə və eks­pe­ri­men­tal xa­rak­te­ri­nə gö­rə iki ta­ma­şa da­ha çox se­çi­lir­di. Bun­lar­dan bi­ri “Yuğ” te­at­rın­da re­jis­sor V.İb­ra­hi­moğ­lu­nun ha­zır­la­dı­ğı “Au­den­si­ya N” (ifa­çı Fər­had İs­ra­fi­lov) və Ka­me­ra te­at­rın­da re­jis­sor İ.Per­lo­va­nın al­man ya­zı­çı­sı Pat­rik Züs­kin­din ey­ni­ad­lı pye­si əsa­sın­da qu­ru­luş ver­di­yi “Kont­ra­bas” (ifa­çı Şöv­qi Hü­sey­nov) mo­no­ta­ma­şa­la­rı idi.


“Au­den­si­ya N” ta­ma­şa­sı ab­surd te­at­rı­nın pa­ra­metr­lə­ri üzə­rin­də qu­rul­muş­du. Bu, ar­tıq bir da­ha sü­but edir­di ki, “Yuğ” te­at­rı Qər­bin müa­sir te­atr avan­qar­dı­nın es­te­tik prin­sip­lə­ri­ni ak­tiv su­rət­də mə­nim­sə­mək­də­dir. Ta­ma­şa­nın dis­kur­su və bu dis­kur­sun vi­zu­al­laş­dı­rıl­ma me­to­do­lo­gi­ya­sı bu mo­no­ta­ma­şa­nın şərq­li­nin tə­fək­kür tər­zi­lə sıx əla­qə­də ol­du­ğu­nu gö­rük­dü­rür­dü. “Au­den­si­ya N” mo­no­ta­ma­şa­sı bir çan­bud­dizm prit­ça­sı ki­mi öz səh­nə ger­çək­li­yi­ni tap­mış­dı. V.İb­ra­hi­moğ­lu oyun mə­ka­nın­da cə­mi bir na­tiq kür­sü­sü ilə ki­fa­yət­lən­miş­di. Akt­yor Fər­had İs­ra­fi­lo­vun bu kür­sü­dən çı­xı­şı isə an­ti­na­tiq­lik idi. Bu an­ti­na­tiq­lik va­si­tə­si­lə V.İb­rai­hi­moğ­lu cə­miy­yət­də, məi­şət­də ge­dən pro­ses­lə­rin əsl də­yə­ri­ni, mə­na­sı­nı aş­kar­la­yır­dı, top­lu­ma çox cid­di me­saj­lar gön­də­rir­di, əməl və söz ara­sın­da­kı mə­sa­fə­nin ab­surd xis­lə­ti­ni aş­kar­la­yır­dı. “Au­den­si­ya N” ta­ma­şa­sı bir da­ha gös­tə­rir­di ki, “Yuğ” te­at­rı­nın ya­ra­dı­cı­lıq im­kan­la­rı­nın spekt­ri nə qə­dər ge­niş­dir və bu­ra­da hər bir ta­ma­şa ye­ni te­atr axa­rı­şı ki­mi, ye­ni sə­nət eks­pe­ri­men­ti ki­mi də­yər­lən­di­ri­lir.
Ba­kı­da Ka­me­ra Te­at­rı­nın “Kont­ra­bas” ta­ma­şa­sı isə 1996-cı il­də ke­çi­ri­lən fes­ti­va­lın ki­çik bir şe­dev­ri­nə çev­ril­di. Bu mo­no­ta­ma­şa­nı həm re­jiss­sor İri­na Per­lo­va­nın, həm də akt­yor Şöv­qi Hü­sey­no­vun uğur­lu ta­pın­tı­sı ad­lan­dır­maq olar­dı. P.Züs­kin­din “Kont­ra­bas” ad­lı pye­si adi, or­ta is­te­da­da ma­lik bir mu­si­qi­çi­nin ya­şan­tı­la­rın­dan, psi­xo­lo­ji ov­qa­tın­dan, məi­şə­tin­dən, so­si­al du­ru­mun­dan da­nı­şır­dı. Mo­no­ta­ma­şa üçün son də­rə­cə ori­ji­nal plas­tik həll ta­pıl­mış­dı. Oyun mə­ka­nın­da daş hey­kəl qis­min­də ye­kə bir kont­ra­bas qo­yul­muş­du. Kont­ra­bas öz re­al hə­yat­da möv­cud öl­çü­lə­rin­dən azı iki də­fə bö­yük idi. Onun fo­nun­da ba­la­ca­boy, an­caq uni­kal is­te­da­da ma­lik akt­yor Ş.Hü­sey­nov bir az da cı­lız gö­rü­nür­dü. Bu kont­rast mo­no­ta­ma­şa­nı san­ki iki iş­ti­rak­çı­nın ta­ma­şa­sı­na çe­vi­rir­di, oyu­na əla­və di­na­mi­ka, ritm gə­ti­rir­di. La­kin be­lə plas­tik həll tək­cə vi­zu­al ma­hiy­yət da­şı­mır­dı. Mə­sə­lə bu idi ki, oyun mə­ka­nı­nın be­lə tər­ti­bi mo­no­ta­ma­şa­nın kon­sep­tu­al məğ­zi­ni ey­ha­ma, sim­vo­la dön­də­rir­di. Mo­no­ta­ma­şa­da kont­ra­bas mu­si­qi­çi­nin hə­ya­tı idi, sev­gi­si idi, var­lı­ğı­nın cöv­hə­ri idi. Am­ma ey­ni za­man­da bu can­sız alət öz ma­hiy­yət hü­dud­la­rı­nı aş­mış­dı, öz ger­çək funk­si­ya­sın­dan də­fə­lər­lə bö­yü­yüb qə­ri­bə bir föv­qə­la­lə­tə çev­ril­miş­di. Baş­qa söz­lə de­sək, bu kont­ra­bas öz sa­hi­bi­ni “ud­muş­du”, onun bü­tün var­lı­ğı­nı özü­nə ta­be elət­dir­miş­di. Odur ki, mu­si­qi­çi­nin sev­gi­si mü­əy­yən za­man in­ter­va­lın­da get­dik­cə nif­rə­tə trans­for­ma­si­ya olun­muş­du. Bu sə­bəb­dən də kont­ra­bas mu­si­qi­çi­nin psi­xo­lo­ji dün­ya­sın­da sev­gi və nif­rət sər­həd­din­də möv­qe­lə­miş­di. Və hət­ta bu sər­həd­də elə bir möv­qe tut­muş­du ki, mu­si­qi­çi öz hiss­lə­ri­nin konf­lik­ti­nə dü­çar ol­muş­du: o, konk­ret su­rət­də ayırd edə bil­mir­di ki, kont­ra­ba­sa bir dost, sev­gi­li, ya­xud bir düş­mən ki­mi mü­na­si­bət bəs­lə­sin. Mo­no­ta­ma­şa­nın seyr­çi­lər və te­atr sə­nət­çi­lə­ri ara­sın­da uğu­ru­nu tə­min edən əsas amil­sə akt­yor Ş.Hü­sey­no­vun rea­lis­tik üs­lub­da can­lan­dır­dı­ğı mu­si­qi­çi ob­ra­zı idi. Te­atr ax­ta­rış­la­rı  ba­xı­mın­dan da bu ta­ma­şa fes­ti­val kon­teks­tin­də irə­li­yə doğ­ru atıl­mış bir ad­dım ki­mi də­yər­lən­di­ri­lə bi­lər­di. Hət­ta an azı ona gö­rə ki, Pat­rik Züs­kind ki­mi müa­sir bir ya­za­rın əsə­ri Azər­bay­can­da ilk də­fə ola­raq ta­ma­şa­ya qo­yu­lur­du. Bu pyes isə öz səh­nə tə­cəs­sü­mün­dən öt­rü yük­sək pe­şə­kar­lıq­la ya­na­şı, bir in­san sə­mi­miy­yə­ti də tə­ləb edir­di. Çün­ki bu pyes tək­cə tən­ha mu­si­qi­çi­nin mo­no­lo­qu de­yil­di, ha­mı (seyr­çi au­di­to­ri­ya­sı) qar­şı­sın­da bir in­san eti­ra­fı idi. Be­lə ki, bu can­sız kont­ra­bas onun yal­qız­lı­ğın­da ye­ga­nə ün­siy­yət ob­yek­ti ki­mi an­la­şı­lır və mu­si­qi­çi­nin tən­ha­lı­ğı­nın va­hid “bə­zə­yi” qis­min­də qav­ra­nı­lır­dı.


Tə­bii ki, Azər­bay­can­da 1992-ci il­dən üzü bə­ri mü­tə­ma­di su­rət­də ke­çi­ri­lən fes­ti­val­lar te­atr ax­ta­rış­la­rı­nın is­ti­qa­mə­ti­nə kök­lü şə­kil­də tə­sir gös­tə­rir­di. Bu dövr­də hər bir te­atr var gü­cü ilə ça­lı­şır­dı ki, mo­no­ta­ma­şa­lar, eks­pe­ri­ment ta­ma­şa­lar, pan­to­mim fes­ti­val­la­rın­da iş­ti­rak et­sin, ba­car­dıq­ca ori­ji­nal ol­sun, mü­ka­fat qa­zan­sın. Bu məq­səd­lə də il­dən-ilə Azər­bay­can sə­nət­çi­lə­rin­də bu fes­ti­val­lar­da iş­ti­rak et­mək, ax­ta­rış apar­maq hə­və­si ar­tır­dı. Odur ki, Azər­bay­ca­nın te­atr üfüq­lə­rin­də tez-tez ma­raq­lı ye­ni ta­ma­şa­lar gö­rü­nür­dü. Fes­ti­val­lar te­atr­la­rın ye­ni üs­lub və qa­yə­də fəa­liy­yət gös­tər­mə­lə­ri­ni sti­mul­laş­dı­rır­dı. Əbəs de­yil ki, Azər­bay­ca­nın müx­tə­lif te­atr­la­rın­da çox­lu mo­no və eks­pe­ri­men­tal ta­ma­şa­lar ha­zır­la­nır­dı və bu işə əya­lət te­atr­la­rı da bö­yük hə­vəs­lə qo­şul­muş­du­lar.


Fik­ri­mi­zi bir az baş­qa şə­kil­də də ifa­də et­mək müm­kün­dür: 90-cı il­lər­də Azər­bay­can­da te­atr də­bi­ni mü­əy­yən­ləş­di­rən qey­ri-rəs­mi ins­ti­tut te­atr fes­ti­val­la­rı idi. Hə­min bu döv­rün so­nun­cu fes­ti­va­lı 1998-ci il­də ke­çi­ril­di. II Eks­pe­ri­men­tal Ta­ma­şa­lar Fes­ti­va­lın­da cə­mi on ta­ma­şa gös­tə­ril­di. Bu fes­ti­val Azər­bay­can te­atr mü­hi­ti­nin bir ne­çə ak­tu­al prob­le­mi­ni ön­cə­lə­di. Əv­və­la, fes­ti­val aş­kar­la­dı ki, Azər­bay­can­da 90-cı il­lər­də ya­şa­nan fes­ti­val onil­li­yi ar­tıq öz apo­ge­yi­ni ke­çir­miş­dir. İkin­ci­si isə bu­dur ki, fes­ti­val ide­ya­sı te­atr sə­nət­çi­lə­ri mü­sa­bi­qə, ya­rış ami­li­nin azal­ma­sı uc­ba­tın­dan da­ha cəlb elə­mir.


Və nə­ha­yət, üçün­cü­sü bu idi ki, fes­ti­va­lın heç bir ta­ma­şa­sı ye­ni te­atr ide­ya­sı­nın da­şı­yı­cı­sı de­yil­di. Am­ma bu­nun­la ya­na­şı biz son də­rə­cə mü­hüm bir ami­li qeyd et­mə­li­yik ki, te­atr fes­ti­val­la­rı 90-cı il­lər kon­teks­tin­də öz mis­si­ya­la­rı­nı lə­ya­qət­lə ye­ri­nə ye­tir­di­lər və Azər­bay­can­da te­atr hə­ya­tı­nın ak­tiv­ləş­mə­si­nə sə­bəb ol­du­lar. 1998-ci il­də ay­dın şə­kil­də gö­rün­dü ki, 90-cı il­lər müs­tə­vi­sin­də fes­ti­val ide­ya­sı ar­tıq özü­nü tü­kən­di­rib. Bun­dan əla­və qa­çıl­maz bir hə­qi­qət­dir ki, 1994-98-ci il­lər in­ter­va­lın­da ar­dı­cıl yed­di fes­ti­va­lın ke­çi­ril­mə­si­ni Azər­bay­can te­atr mə­də­niy­yə­ti tam key­fiy­yət­li “məh­sul”la tə­min edə bil­məz­di. Kə­miy­yət ba­xı­mın­dan da Azər­bay­can te­at­rı bu­na he­sab­lan­ma­mış­dı. An­caq bu­nun­la be­lə Te­atr Xa­dim­lə­ri İt­ti­fa­qı­nın ke­çir­di­yi bu fes­ti­val­lar te­atr ax­ta­rış­la­rı­nın ümu­mi sə­viy­yə­si­nin art­ma­sı­na, te­atr pro­se­si­nin can­lan­ma­sı­na ya­xın­dan kö­mək gös­tər­di. Hət­ta Azər­bay­ca­nın köh­nə sə­nət ocaq­la­rı bu fes­ti­val­lar­dan son­ra te­atr ax­ta­rış­la­rı­na diq­qə­ti xey­li ar­tır­dı­lar və ya­ra­dı­cı iş­lə­ri­ni bu is­ti­qa­mə­tə yö­nəlt­di­lər.