head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
Mirza İbrahimov
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqi idarə Heyətinin sədri və SSRİ Yazıçılar İttifaqının katibi
1970-1986

 
M?RZ? ?BRAH?MOV

(1911-1993)

?brahimov Mirz? ?jd?r o?lu nasir, dramaturq, ?d?biyyat?nas, publisist, 1934-c ild?n AYB-n?n zv, Az?rbaycan?n xalq yaz??s? (1961), Az?rbaycan Elml?r Akademiyas?n?n akademiki (1945), SSR? Dvl?t mkafat? laureat? (1950), Az?rbaycan Dvl?t mkafat? laureat? (1965), Beyn?lxalq Nehru mkafat? laureat? (1979), Az?rbaycan?n ?m?kdar ?cn?s?n?t xadimi (1941), Sosialist ?m?yi Q?hr?man? (1981), SSR? xalq deputat? (1989).

1911-ci il oktyabr?n 15-d? (28-d?) C?nubi Az?rbaycan?n S?rab ??h?ri yax?nl???ndak? Ev? k?ndind? anadan olmu?dur. 1918-ci ild? Bak?ya g?lmi?dir. Az?rbaycan Dvl?t Elmi-T?dqiqat ?nstitutunun ikillik haz?rl?q ?b?sind?, SSR? Elml?r Akademiyas?n?n Leninqraddak? ??rq?nasl?q ?nstitutunun aspiranturas?nda t?hsil alm??d?r (1935-1937). Az?rbaycan SSR xalq maarif komissar? (1942-1946), Az?rbaycan Yaz??lar ?ttifaq? ?dar? hey?tinin s?dri (1946-1954), biricni katibi (1965-1975), SSR? Yaz??lar ?ttifaq? idar? hey?tinin katibi (1965-1975), Az?rbaycan Respublikas? Nazirl?r Soveti s?drinin mavini (1946-1950), Az?rbaycan Respublikas? Ali Soveti R?yas?t Hey?tinin s?dri (1954-1958), Az?rbaycan EA Nizami ad?na Dil v? ?d?biyyat ?nstitutunda XIX ?sr Az?rbaycan ?d?biyyat? tarixi ?b?sinin mdiri (1960-1970) v?zif?l?rind? i?l?mi?dir. mrnn ax?r?nad?k Az?rbaycan EA Nizami ad?na ?d?biyyat ?nstitutunun C?nubi Az?rbaycan ?d?biyyat? ?b?sinin mdiri olmu?dur.

3 d?f? Lenin ordeni, Oktyabr ?nqilab? ordeni v? dig?r orden v? medallarla t?ltif olunmu?dur. H?yat v? ?d?biyyat (1947), G?l?c?k gn (1954), Byk dayaq (1957), P?rvan? (1971), ?s?rl?ri (on cildd? 1978-1981), Niy?siz, nec?siz bir yaz?san s?n (1985) v? s. kitablar?n m?llifi olmu?dur.

1993-c il dekabr?n 17-d? v?fat etmi?dir.

tr

tr
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Rəhbərləri
tr
tr
tr
pic1
Məmmədkəzım Ələkbərli
pic1
Səyfulla Şamilov
1936
tr
tr
pic1
Rəsul Rza
1938-1939
pic1
Suleyman Rəhimov
1944-1945
tr
tr
pic1
Səməd Vurgun
pic1
Mehdi Hüseyn
1958-1965
tr
tr
pic1
Mirza İbrahimov
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqi idarə Heyətinin sədri və SSRİ Yazıçılar İttifaqının katibi
1970-1986
pic1
İmran Qasımov
1975-1981
tr
tr
pic1
İsmail Şıxlı
(1965-1968)
SSRİ Yaziçilar İttifaqının katibi
(1981-1987)
pic1
Anar
1987 ildən vəzifəni icra edir
www.anar.az
tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head