head head head
head
Ana səhifə HaqqımızdaQuruluşuDövlət MükəfatlarıRepressiya QurbanlarıNəşrlərFotoalbomXəbərlər
head
head
head
tr
tr
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tarixi
 
     Az?rbaycan Yaz??lar ?ttifaq? 1934-c il iyunun 13-d? Bak?da Az?rbaycan yaz??lar?n?n I qurultay?nda yarad?lm??d?r. O vaxta q?d?r Az?rbaycan yaz??lar? ayr?-ayr? ?d?bi birl??m?l?rin t?rkibind? f?aliyy?t gst?rirdil?r. 1923-c ild? Az?rbaycan yaz??lar?n? bir t??kilatda birl??dirm?k z?rur?ti meydana ?xark?n bir ne? yaz?? ap etdirdikl?ri mraci?td? "Trk ?dib v? ?airl?r ittifaq? d?rn?yi" t?sis etdikl?rini bildirdil?r. H?min ?d?bi birlik "?ld?r?m" adlan?rd?. "Q?z?l q?l?ml?r" ?d?bi c?miyy?ti d? t?xmin?n bu dvrl?rd? formala?m??, z ?traf?na g?nc ?d?bi qvv?l?ri toplam??d?. Bu c?miyy?t ?sasl? v? ?d?bi t??kilat kimi 1925-ci il dekabr?n 25-d? Bak?da yarad?ld?, ?d?bi d?rn?kl?ri z ?traf?nda birl??dirdi. "Q?z?l q?l?ml?r" c?miyy?ti tez-tez m?avir?l?r, ?d?bi gec?l?r, gr?l?r, m?ruz?l?r t??kil edir, t?dbird?r h?yata keirirdi. "Maarif v? m?d?niyy?t" jurnal?nda, "Kommunist" v? "G?nc i?i" q?zetl?rind? mnt?z?m veril?n ?d?bi materiallar, "Q?z?l q?l?ml?r", "Oktyabr alovlar?" almanaxlar? v? ayr?-ayr? m?cmu?l?r ?d?biyyat?n t?bli?in?, ktl?vi sur?td? yay?lmas?na xidm?t edirdi. 1927-ci il iyul ay?n?n ?vv?ll?rind? Az?rbaycan yaz??lar?n?n birinci mumi y???nca??nda btn ?d?bi qvv?l?ri bir t??kilat ?traf?nda birl??dirm?k q?rara al?nd?. Bel?likl?, Az?rbaycan Yaz??lar C?miyy?tinin mv?qq?ti idar? hey?ti yarand?. Bak?da mumaz?rbaycan yaz??lar?n?n birinci (13.01.1928) v? ikinci qurultay? (20.X.1929) a?r?ld?.

     ?K(b)P MK-n?n ?d?bi-b?dii t??kilatlar?n yenid?n qurulmas? haqq?nda 1932-ci il 23 aprel tarixli q?rar?ndan sonra Az?rbaycan Yaz??lar C?miyy?tinin yenid?n qurulmas? haqq?nda t??kilat? t?dbirl?r grld v? Az?rbaycan Yaz??lar ?ttifaq? yarad?ld?

tr

tr
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Rəhbərləri
tr
tr
tr
pic1
Məmmədkəzım Ələkbərli
pic1
Səyfulla Şamilov
1936
tr
tr
pic1
Rəsul Rza
1938-1939
pic1
Suleyman Rəhimov
1944-1945
tr
tr
pic1
Səməd Vurgun
pic1
Mehdi Hüseyn
1958-1965
tr
tr
pic1
Mirza İbrahimov
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqi idarə Heyətinin sədri və SSRİ Yazıçılar İttifaqının katibi
1970-1986
pic1
İmran Qasımov
1975-1981
tr
tr
pic1
İsmail Şıxlı
(1965-1968)
SSRİ Yaziçilar İttifaqının katibi
(1981-1987)
pic1
Anar
1987 ildən vəzifəni icra edir
www.anar.az
tr
tr
head
head
tr
body
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Linklər
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
head
head
head     Müəlliflik hüququ © 2008 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.      Bütün hüquqlar qorunur.      Azerin MMC tərəfindən dizayn və istehsal edilib. head