Ana səhifə Repressiya Qurbanları Qurultayların materialları Nəşrlər Fotoalbom

Çingiz ƏLİOĞLU
TALISTAN DASTANI,
CAVANŞİR YURDU


Frans KAFKA
ATAMA MƏKTUB


Əhməd QƏŞƏMOĞLU


HƏSRƏT


Nahid HACIZADƏ
İLLƏRİN XATİRƏ İŞIĞINDA


Musa ƏLƏKBƏRLİ


Ayaz ARABAÇI


Fikrət SADIQ
«BUGÜNNAMƏ»


Müzahim İSMAYILZADƏ
QATARDA KEÇƏN GECƏ


Firuz MUSTAFA
Ironik monohekayələr


FƏXRƏDDIN MEYDANLI


Mobil QULUZADƏ


Nizaməddin ŞƏMSİZADƏ
İTMİŞ NƏSLƏ UVERTÜRA
(Davam)


Ka­mil VƏ­Lİ
«SO­VET ƏDƏ­BİY­YA­TI»:
GER­ÇƏK­LİK­LƏR, HƏ­Qİ­QƏT­LƏR, ZİD­DİY­YƏT­LƏR


Xədi­cə İS­GƏN­DƏR­Lİ
"SÖY­LƏ­RƏM PƏR­DƏ­DƏ GİZ­LİN
BE­LƏ MƏZ­MUN, MƏZ­MUN"
Nə­ba­ti ya­ra­dı­cı­lı­ğı­nın poe­ti­ka­sı­na da­ir mü­la­hi­zə­lər


To­fiq HA­CI­YEV
A­ZƏR­BAY­CAN ƏDƏ­Bİ Dİ­Lİ TA­Rİ­XİN­DƏ
FÜ­ZU­Lİ


İTMİŞ NƏSLİN ARDINCA
 

Nizaməddin ŞƏMSİZADƏ
İTMİŞ NƏSLƏ UVERTÜRA
(Davam)


 

Ə­MİN ABİD

SSRİ Elm­lər Aka­de­mi­ya­sı Azər­bay­can fi­lia­lı Ədə­biy­yat Sek­to­ru­nun mü­dir müa­vi­ni Əli Na­zim 1935-ci il okt­yabr ayı­nın 25-də Az­FAN-ın Rə­ya­sət He­yə­ti­nə be­lə bir zə­ma­nət təq­dim et­miş­di: "SSRİ Elm­lər Aka­de­mi­ya­sı Azər­bay­can fi­lia­lı­nın Ədə­biy­yat Sek­to­ru­nun 1 də­rə­cə­li el­mi iş­çi Əmin Abi­də dis­ser­ta­si­ya mü­da­fiə­si ol­ma­dan elm­lər na­mi­zə­di el­mi də­rə­cə­si al­maq üçün zə­ma­nət ve­rir.
Ə­min Abid mət­buat­da və Az­FAN-da­kı iş­lə­ri ilə özü­nün el­mi-təd­qi­qat işi­nin əsas­la­rı­nı və ədə­biy­ya­tın mark­sist me­to­do­lo­gi­ya­sı­nı mə­nim­sə­miş vic­dan­lı və diq­qət­li iş­çi ki­mi gös­tər­miş­dir. Sek­tor be­lə he­sab edir ki, onun av­to­bioq­ra­fi­ya­sın­da gös­tə­ri­lən əsər­lər, xü­su­sən, M.F.A­xun­dov haq­qın­da­kı iş­lə­ri ona ədə­biy­yat­şü­nas­lıq üz­rə elm­lər na­mi­zə­di də­rə­cə­si ver­mək üçün ki­fa­yət qə­dər əsas sa­yı­la bi­lər". Bu sə­tir­lə­ri oxu­yan­da Ə.­Na­zi­min Mosk­va­da "Pe­çat i re­vol­yu­si­ya" jur­na­lı­nın 1929-cu il iyul nöm­rə­sin­də çap olun­muş "A­zər­bay­can ədə­biy­ya­tı" təd­qi­qa­tı ilə əla­qə­dar Ə.A­bi­din hə­min il "İn­qi­lab və mə­də­niy­yət" jur­na­lı­nın 10-cu nöm­rə­sin­də çap olun­muş "Zə­rər­li tən­qid­lər" mə­qa­lə­si­ni və 30-cu il­lə­rin əsa­sı məhz bu­ra­dan qo­yu­lan kəs­kin ədə­bi mü­ba­hi­sə­lə­ri­ni xa­tır­la­dıq. Hə­min mü­ba­hi­sə­lər ay­rı bir ya­zı­nız­da öz ək­si­ni ta­pıb. La­kin heç yer­də de­yil­mə­yib ki, bu mü­ba­hi­sə­lə­rə yol açan Ə.A­bid kim­dir, han­sı təd­qi­qat­la­rı­nın nə ki­mi el­mi mə­ziy­yət­lə­ri­nə gö­rə o, mü­da­fiə­siz el­mi də­rə­cə al­ma­ğa la­yiq­dir? Bu min­val­la Ə.A­bid, onun mü­hi­ti, müa­sir­lə­ri­nin son­ra­kı ta­le­yi haq­qın­da sual­lar şa­xə­lə­nə bi­lər və hə­min sual­lar­dan bi­ri də, yə­qin, bu olar ki, 1937-ci il may ayı­nın 20-də AzFAN-ın Ta­rix, dil və ədə­biy­yat ins­ti­tu­tu­nun di­rek­to­ru A.R.Zi­felt­din im­za­sı ilə ve­ril­miş Azər­bay­can ədə­biy­ya­tı şö­bə­si­nin rəh­bə­ri tə­rə­fin­dən ve­ri­lən mə­lu­ma­ta əsas­la­nan 7 ¹-li əmrlə "İns­ti­tu­tun tə­lə­bi­nə uy­ğun ol­ma­yan" mü­tə­xəs­sis ki­mi iş­dən çı­xa­rı­lar­kən Ə.A­bi­din hə­min şö­bə­nin rəh­bə­ri Ə.Ə.­Se­yid­za­də­yə təh­vil ver­di­yi ma­te­rial­lar in­di ha­ra­da­dır? Əl­bət­tə, bü­tün bun­lar son­ra­kı təd­qi­qat­la­rın işi­dir, gə­lin əv­vəl­cə Əmin Abi­din özü, 39 il­lik öm­rün əsas ak­kord­la­rı ilə ta­nış olaq...

* * *

Ə­min Abid Mü­təl­lib oğ­lu Əh­mə­dov 1898-ci il­də Ba­kı şə­hə­rin­də ana­dan ol­muş­dur. Onun ata­sı daş­yo­nan fəh­lə idi. Ne­cə de­yər­lər, hə­lə uşaq­lıq­dan ba­la­ca Əmi­nin çö­rə­yi daş­dan çıx­mış­dı. Hə­min çö­rək­lə Mü­təl­lib ki­şi­nin iki oğ­lu, Azər­bay­can ədə­biy­ya­tı və ədə­biy­yat­şü­nas­lı­ğın iki bö­yük nü­ma­yən­də­si Əliab­bas Müz­nib və Əmin Abid bö­yü­müş­dü. Ə.A­bid ib­ti­dai təh­si­li­ni Ba­kı­da alır, 1918-ci il­də İs­tan­bu­la ge­dir və ora­da dörd il Müəl­lim­lər Se­mi­na­ri­ya­sın­da oxu­yur. 1922-ci il­də se­mi­na­ri­ya­nı bi­ti­rib Azər­bay­can SSR Xalq Maa­rif Ko­mis­sar­lı­ğı­nın sti­pen­diat tə­lə­bə­si ki­mi İs­tan­bul Uni­ver­si­te­ti­nin fi­lo­lo­gi­ya fa­kül­tə­si­nə da­xil olur. 1926-cı il­də ora­nı mü­vəf­fə­qiy­yət­lə bi­ti­rir. Uni­ver­si­tet­də oxu­du­ğu il­lər­də Ə.A­bid li­rik şeir­lər yaz­ma­ğa baş­la­yır. Müx­tə­sər tə­səv­vür ya­rat­maq üçün onun İs­tan­bul­dan ya­zıb gön­dər­di­yi və 1923-cü il­də Ba­kı­da "Kom­mu­nist" qə­ze­ti­nin 12 okt­yabr ta­rix­li nöm­rə­sin­də çap olun­muş "Ay­rı­lar­kən" şei­ri­nin iki bən­di­ni mi­sal ve­ri­rik:

Sə­ni bir ay ki­mi gör­dü­yüm ge­cə,
Qu­la­ğı­ma bir səs de­di giz­li­cə.
­Ü­rə­yin­də qal­sın iş bu bil­mə­cə,
Ça­lış bir kim­sə­yə bə­yan ol­ma­sın.

Ke­çən gün həs­rət­lə ba­xar­kən sə­nə,
Pək qı­lıb get­miş­dim sər hüs­nü­nə.
­Ü­zün­dən bir bu­sə vəd et­din mə­nə,
Sa­qın, şu sö­zün­də ya­lan ol­ma­sın.

Təh­sil il­lə­rin­də Ə.A­bid tək­cə li­rik-aşi­qa­nə şeir­lər yaz­maq­la, gün­də­lik dərs­lə­rə ca­vab ver­mək­lə ki­fa­yət­lə­nib, uni­ver­si­tet mü­hi­ti ilə məh­dud­laş­mır­dı. Fə­al bir tə­lə­bə ki­mi 1925-ci il­də Bu­da­peşt və Ve­na­ya el­mi eza­miy­yə­tə ge­dir. Ora­da el­mi ida­rə­lə­rin işi, Av­ro­pa­nın gör­kəm­li şərq­şü­nas alim­lə­ri ilə ya­xın­dan ta­nış olur, şərq­şü­nas­lıq el­mi­nin və­ziy­yə­ti­ni öy­rə­nir.
Ə­.A­bid ədə­bi-bə­dii ya­ra­dı­cı­lı­ğa 1912-ci il­də baş­la­yır. 1925-ci ilə qə­dər yaz­dı­ğı bə­dii əsər­lər Ba­kı­da, Tif­lis­də, Sə­mər­qənd və İs­tan­bul­da müx­tə­lif qə­zet və jur­nal­lar­da çap olu­nur. 1912-ci il­də "Kəl­ni­yət" jur­na­lın­da ki­çik mə­qa­lə­lə­ri, "Mə­zə­li" jur­na­lın­da şeir­lə­ri; 1913-17-ci il­lər ara­sın­da "Mək­təb" jur­na­lın­da, "İq­bal", "Ye­ni iq­bal" qə­zet­lə­rin­də he­ka­yə və şeir­lə­ri, "Di­ri­lik", "Mol­la Nəs­rəd­din", "Ba­ba­yi Əmir", "Əv­ra­ki-nə­fi­sə" jur­nal­la­rın­da, "Bə­si­rət", "Sov­qat", "A­zər­bay­can" qə­zet­lə­rin­də mə­qa­lə, xa­ti­rə və şeir­lə­ri çap olun­muş­dur. 1914-cü il­də İrə­van­da çı­xan "Ley­lək" jur­na­lın­da, 1919-1922-ci il­lər­də isə İs­tan­bul­da "Şə­bab", "Xid­mə­ti-ümu­miy­yə", "İn­ci", "Sus", "Ya­rın" jur­nal­la­rın­da ar­dı­cıl ola­raq Ə.A­bi­din şeir­lə­ri çap olun­muş­dur. Özü­nün ver­di­yi mə­lu­ma­ta gö­rə bu mət­buat or­qan­la­rın­da çap olun­muş bə­dii əsər­lə­ri­nin həc­mi təx­mi­nən 45 çap və­rə­qi­dir. 1913-1916-cı il­lər­də Ə.A­bid bə­dii tər­cü­mə ilə də məş­ğul olur: klas­sik rus ədə­biy­ya­tı­na cid­di ma­raq gös­tə­rir. O, A.S.Puş­ki­nin "Con Ten­ner", L.Tols­to­yun "Bəd­bəxt­lər", İ.S.Tur­ge­ne­vin "Ov­çu­lar" N.V.Qo­qo­lun "Di­kan­ka ya­xın­lı­ğın­da xu­tor ax­şam­la­rı"n­dan bir par­ça­nı yük­sək zövq­lə ana di­li­nə tər­cü­mə et­miş­dir.
Ə­.A­bid el­mi-tən­qi­di fəa­liy­yə­tə bir qə­dər gec - 1922-ci il­də baş­la­yır. Tür­ki­yə­də ol­du­ğu müd­dət­də onun İs­tan­bul­da "Sər­və­ti fü­nun" jur­na­lın­da "A­zər­bay­can­da ədə­bi hə­yat" (6 m.v.) "Türk yur­du" məc­muə­sin­də "Müa­sir Azər­bay­can ədə­biy­ya­tı", Ba­kı­da isə 1925-ci il­də "Maa­rif iş­çi­si" jur­na­lın­da "Düz­gün qiy­mət­lən­di­ril­mə­yən şa­ir Azə­ri Çə­lə­bi" ad­lı ge­niş təd­qi­qat mə­qa­lə­lə­ri çap olu­nur. Ə.A­bid İs­tan­bul­da olar­kən əsa­sı pro­fes­sor M.F.Köp­rü­lü­za­də tə­rə­fin­dən qo­yul­muş "Tür­ko­lo­gi­ya cə­miy­yə­tin"­də fə­al iş­ti­rak edir. O, 1926-cı il­də Ba­kı­ya gə­lir və Azər­bay­can Döv­lət Uni­ver­si­te­tin­də el­mi iş­çi ki­mi fəa­liy­yə­tə baş­la­yır, müx­tə­lif təh­sil ocaq­la­rın­da dərs de­yir. Ey­ni za­man­da pa­ra­lel ola­raq "A­zər­bay­ca­nı təd­qiq və tə­təb­bö cə­miy­yə­tin"­də ça­lı­şır. 1928-1929-cu il­lər­də Azər­bay­can Pro­le­tar Ya­zı­çı­la­rı Cə­miy­yə­ti nəz­din­də­ki Ədə­biy­yat Uni­ver­si­te­tin­də Azər­bay­can ədə­biy­ya­tı üz­rə mü­ha­zi­rə­çi­lik edir. 1929-cu il­də Ədə­biy­yat dər­nə­yin­də el­mi ka­tib, "Kom­mu­nist" qə­ze­tin­də Azər­bay­can ədə­biy­ya­tı üz­rə məs­lə­hət­çi ki­mi fəa­liy­yət gös­tə­rir. Bu tip­li çox­lu vaxt və ener­ji apa­ran el­mi-ic­ti­mai iş­lər­lə bə­ra­bər Ə.A­bid bir an da ol­sun təd­qi­qa­tı­nı və tən­qid­çi­lik fəa­liy­yə­ti­ni da­yan­dır­mır. O, 1930-1933-cü il­lər­də res­pub­li­ka­mı­zın müx­tə­lif ra­yon­la­rın­da müəl­lim­lik edib dərs de­yir. Yal­nız 1933-cü il­də AzFAN-da bi­rin­ci də­rə­cə­li el­mi iş­çi ki­mi əsl el­mi fəa­liy­yət im­ka­nı ta­pır. Bu il­lər­də Tif­li­sə el­mi eza­miy­yət­lə­rə ge­dir, ar­xiv­lər­dən Azər­bay­can mət­bua­tı, ədə­biy­ya­tı və ta­ri­xi­nə aid çox­lu ye­ni ma­te­rial­lar, çap olun­ma­mış əl­yaz­ma­la­rı yı­ğıb gə­ti­rir. 1926-1934-cü il­lər Ə.A­bi­din bir alim və tən­qid­çi ki­mi sə­mə­rə­li fəa­liy­yət gös­tər­di­yi döv­rü­dür. Bu dövr­də onun Azər­bay­can­da ye­ni ədə­biy­yat­şü­nas­lı­ğın və ədə­bi tən­qi­din tə­şək­kü­lün­də əvəz­siz rol oy­na­mış "he­ca vəz­ni­nin ta­ri­xi" ("Maa­rif iş­çi­si", 1927, 3 ç.p.); Azər­bay­can­da pro­le­tar mət­bua­tı­nın ta­ri­xi­nə da­ir ("Dan ul­du­zu" jurn. Tif­lis, 1927, 4 ç.p.); Mir­zə Fə­tə­li Axun­do­vun Azər­bay­can ədə­biy­ya­tın­da­kı ye­ri və tə­sis et­di­yi ədə­bi mək­təb ("Maarif iş­çi­si" 1928, 2 ç.1.); Mir­zə Fə­tə­li Axun­do­vun Av­ro­pa­da, Ru­si­ya­da, Tür­ki­yə­də, İran­da və Azər­bay­can­da təd­qi­qi­nə da­ir ("Maa­rif iş­çi­si", 1928, 4 ç.1.); "A­zər­bay­can şi­fa­hi xalq ədə­biy­ya­tı ta­ri­xi­nə gi­riş" ("Dan ul­du­zu", Tif­lis, 1928, 2 ç.p.); Azər­bay­can şi­fa­hi xalq ədə­biy­ya­tın­da "Ma­ni-ba­ya­tı" nö­vü­nün in­ki­şa­fı haq­qın­da ("A­zər­bay­ca­nı öy­rən­mə­yə yo­lu", 1930, 2 ç.); M.F.A­xun­do­vun "Kə­ma­lüd­döv­lə mək­tub­la­rı" haq­qın­da ("A­zər­bay­ca­nı öy­rən­mə yo­lu", 1930, 3 ç.1.); "Fir­dov­si və Azər­bay­can ədə­biy­ya­tı" ("Şah­na­mə", B., 1934, 3,5 ç.1) və s. ki­mi on­lar­la kon­sep­tual təd­qi­qa­tı çap olun­muş­dur.
Ə­.A­bi­din hə­yat və fəa­liy­yə­ti ilə ya­xın­dan ta­nış­lıq gös­tə­rir ki, o, öz sti­xi­ya­sı eti­ba­ri­lə ədə­biy­yat ta­rix­çi­si və Şərq ədə­biy­yat­la­rı­nın nə­zə­riy­yə­çi­si idi. Be­lə ki, çap olun­muş əsər­lər onun bir təd­qi­qat­çı­sı ki­mi fəa­liy­yə­ti­nin az bir his­sə­si­ni əha­tə edir. Ə.A­bi­din el­mi-tən­qi­di fəa­liy­yə­ti­nin müx­tə­sər təh­li­li­nə keç­məz­dən əvəl, onun haq­qın­da tə­səv­vü­rü ta­mam­la­maq üçün bir mü­hüm fak­ta da diq­qə­ti cəlb et­mək is­tə­yi­rik. Bu oçer­ki ya­zar­kən is­ti­nad et­di­yi­miz bə­zi ar­xiv sə­nəd­lə­rin­dən1 mə­lum olur ki, Ə.A­bid çap olun­ma­mış "A­zər­bay­can türk­lə­ri­nin ədə­biy­yat ta­ri­xi" (30 m.v.). Qeyd: Azər­bay­can SSR Mər­kə­zi Döv­lət Ədə­biy­yat və İn­cə­sə­nət ar­xi­vin­də fond ¹170, si­ya­hı 1, sax­la­ma va­hi­di 1-2, "A­zər­bay­can türk­lə­ri­nin ədə­biy­yat ta­ri­xi" əsə­ri sax­la­nı­lır. Ərəb əlif­ba­sı ilə əl­yaz­mış əl­yaz­ma ha­lın­da olan bu əsə­rin ümu­mi həc­mi 316 və­rəq­dir. Ə.A­bi­din özü tə­rə­fin­dən tər­tib olun­muş ədə­biy­yat si­ya­hı­sın­da "A­zər­bay­can ədə­biy­ya­tı ta­ri­xi" əsə­ri­nin 1922-1930-cu il­lər­də ya­zıl­dı­ğı gös­tə­ri­lir. Əl­yaz­ma­sı­nın ti­tul sə­hi­fə­sin­də isə be­lə bir qeyd var. "Ə­min Abid. İs­tan­bul Da­rül­fu­nu­nun və da­rül­müəl­li­min mə­zu­nu". Gö­rü­nür, bu əsə­ri o, Tür­ki­yə­də olar­kən yaz­ma­ğa baş­la­mış (Ba­kı­ya 1926-cı il­də gə­lib), əsə­ri üç cild­də nə­zər­də tu­tul­muş­dur. Ma­raq­lı­dır ki, hə­min əsər xü­la­sə şək­lin­də 1925-ci il­də ma­car di­li­nə tər­cü­mə edil­miş­dir.
"Şair Nə­si­mi"­nin fars və ərəb dil­lə­rin­də şeir­lə­ri" (3 m.v.), "Ta­rix­də "Azər­bay­can" ter­mi­ni və Azər­bay­can el­mi ədə­biy­ya­tın­da bu ter­min­lə bağ­lı müx­tə­lif meyl­lə­ri" (3 m.v.), Mir­zə Şə­fi (5 m.v.). Qeyd: Gös­tə­ri­lən fon­da (sax.­vah. 4-5, ümu­mi həc­mi 175 və­rəq, av­toq­raf ərəb əlif­ba­sı) "Mir­zə Şə­fi haq­qın­da ya­pı­lan təd­qiq­lə­rə bir ba­xış" ad­lı əsər sax­la­nı­lır. Əl­yaz­ma­sı­nın ta­ri­xi, Ə.A­bi­din gös­tər­di­yi ta­rix­lə (1935) uy­ğun gə­lir. Bu­ra­da ge­niş və də­rin el­mi-təd­qi­qat var. Xü­su­sən Mir­zə Şə­fi və Bo­denş­ted mü­na­si­bət­lə­ri al­man­ca mən­bə­lər­dən gə­ti­ri­lən də­qiq fakt­lar­la araş­dı­rı­lır.
"A­zər­bay­can ədə­biy­ya­tın­da şe­ir şə­kil­lə­ri­nin in­ki­şa­fı (6 m.v.). Qeyd: Gö­rü­nür, müəl­li­fin 1927-ci il­də "Maa­rif iş­çi­si" jur­na­lın­da çap olun­muş "He­ca vəz­ni­nin ta­ri­xi" mə­qa­lə­si hə­min əsə­rin bir his­sə­si­dir. "A­zər­bay­can ədə­biy­yat­şü­nas­lı­ğı­nın in­ki­şaf meyl­lə­ri və me­to­do­lo­ji səhv­lə­ri­miz" (3 m.v.), "Va­qif" (3 m.v.), Mir­zə Fə­tə­li Axun­do­vun el­mi-ədə­bi fəa­liy­yə­ti" (20 m.v.) ki­mi təd­qi­qat əsər­lə­ri yaz­mış­dır.
Ə­.A­bi­din fəa­liy­yə­tin­də əsas yer tu­tan bu əsər tam şə­kil­də ta­pıl­mış­dır. La­kin gös­tə­ri­lən fond­da (sax­la­ma va­hi­di 17-18) la­tın əlif­ba­sı ilə ma­ki­na ya­zı­sın­da ümu­mi həc­mi 182 və­rəq olan Mir­zə Fə­tə­li Axun­do­vun 1937-ci il­də “Azər­­nəşr”də ça­pı nə­zər­də tu­tu­lan əsər­lə­ri­nin 1-ci cil­di üçün ya­zıl­mış mü­qəd­di­mə sax­la­nı­lır. Bun­dan baş­qa hə­min fond­da Mir­zə Fə­tə­li Axun­do­vun ar­xi­vi (1936-1937, 84 və­rəq) təd­qi­qat­la­rı var­dır. Çox gü­man, bü­tün bun­lar, ha­be­lə döv­rü mət­buat­da çap olun­muş M.F.A­xun­do­va aid mə­qa­lə­lər, hə­min əsə­rin tər­kib his­sə­lə­ri­dir. Bü­tün bun­lar­la bə­ra­bər 170 ¹-li fon­da Ə.A­bi­din "O­ğuz­na­mə" (1927, 29 və­rəq), "Ki­ta­bi-Də­də Qor­qud­"un mət­ni haq­qın­da mə­lu­mat" (14 və­rəq), "XVI əsr Azər­bay­can ədə­biy­ya­tı" (1935-36-cı il­lər, 12 və­rəq); "Ə­də­biy­ya­tı­mız ta­ri­xin­də Sa­bi­rin möv­qe­yi" (7-18 no­yabr 1936, 50 və­rəq); "Na­tə­van" (13 no­yabr 1936, 8 və­rəq) və s. ki­mi çap olun­ma­mış ol­duq­ca ma­raq­lı mə­qa­lə­lə­ri­nin av­toq­raf­la­rı sax­la­nı­lır.
Fun­da­men­tal təd­qi­qat­lar­la ya­na­şı, Ə.A­bid aka­de­mik V.Bar­tol­dun "İs­lam ta­ri­xi­nin Xə­zə­rət­ra­fı vi­la­yə­tin ye­ri", A.E.­Ber­tel­sin "Fü­zu­li­nin se­çil­miş əsər­lə­ri­nə da­ir ye­ni əl­yaz­ma­la­rı", prof. Y.Mar­rın "Şah­na­mə" haq­qın­da ye­ni və köh­nə mü­la­hi­zə­lə­ri" əsər­lə­ri­ni tər­cü­mə et­miş, la­kin hə­min qiy­mət­li tər­cü­mə­lər çap olun­ma­mış­dır.
Ye­ri gəl­miş­kən gös­tər­mə­li­yik ki, Ə.A­bi­din əsər­lə­ri hə­lə o za­man el­mi fik­rin diq­qət mər­kə­zin­də ol­muş, prof. M.F.Köp­rü­lü­za­də, türk şai­ri Ce­lav Sa­hir, türk ya­zı­çı­sı Ya­qub Qəd­ri, gör­kəm­li rus şərq­şü­nas­la­rı, aka­de­mik­lər V.V.Bar­told və A.N.Sa­moy­lo­viç, tən­qid­çi Əli Na­zim onun əsər­lə­ri haq­qın­da Ba­kı­da, İs­tan­bul­da və Tif­lis­də mə­qa­lə­lər çap et­dir­miş, ədə­biy­yat ta­rix­çi­si ki­mi onun fəa­liy­yə­ti­ni çox yük­sək qiy­mət­lən­dir­miş­lər.
Ge­niş bə­dii ya­ra­dı­cı­lıq­la, pub­li­sis­ti­ka ilə, ədə­biy­ya­tın nə­zə­ri mə­sə­lə­lə­ri və folk­lor­la, pro­fes­sio­nal ədə­bi tən­qid­lə ar­dı­cıl məş­ğul ol­sa da, Ə.A­bid öz əbə­di sti­xi­ya­sı eti­ba­ri­lə ədə­biy­yat ta­rix­çi­si idi. Onun əsər­lə­ri­nin gü­cü və el­mi də­yə­ri təd­qi­qa­tın zən­gin­li­yin­də­dir. Ə.A­bi­din təd­qi­qat­la­rın­da fakt və sə­nəd el­mi mü­ha­ki­mə üçün tək­cə va­si­tə və zə­min yox, həm də hə­rə­kət­ve­ri­ci qüv­və­dir. O, təd­qiq və təh­lil pro­se­sin­də nə­zə­ri mü­ha­ki­mə­dən da­ha çox, fakt­la­rın ta­ri­xi xa­rak­te­ri­nə, sə­nəd və fəh­min qar­şı­lıq­lı vəh­də­ti­nə əsas­la­nır­dı. Bu­na gö­rə də o, fakt­la­ra do­nuq və sta­tik mu­zey ma­te­ria­lı, ar­xiv sə­nə­di ki­mi de­yil, ey­ni bir ədə­bi ta­ri­xi sis­te­min fə­al at­ri­but­la­rı ki­mi ba­xa bi­lir. Məhz bu, Ə.A­bi­din ədə­biy­yat­şü­nas tə­fək­kü­rü üçün sə­ciy­yə­vi olan baş­lı­ca key­fiy­yə­ti ta­ri­xi­li­yi şərt­lən­di­rir. Ta­ri­xi­lik onun təd­qi­qat­la­rın­da sı­na­nıl­mış me­to­do­lo­ji prin­sip, el­mi mü­ha­ki­mə­nin ob­yek­tiv me­ya­rı ki­mi çı­xış edir. Mə­sə­lən, o, müa­si­ri Ə.­Na­zi­min gö­rüş­lə­ri­ni, bi­la­va­si­tə onun "A­zər­bay­can ədə­biy­ya­tı" təd­qi­qa­tı­nı tən­qid edə­rək ya­zır­dı: "Bir ədə­bi dövr, ya­xud bir ədə­bi si­ma haq­qın­da doğ­ru bir nə­ti­cə çı­xar­maq üçün mü­həq­qəq onun mü­təəs­sir ol­du­ğu ic­ti­mai və ədə­bi şərt­lə­ri təd­qiq et­mək la­zım gəl­di­yi ki­mi, əsər­lə­rin xa­ri­ci qiy­mə­ti­ni tə­yin edə bil­mək üçün də tə­si­ri al­tı­na düş­dü­yü mü­hi­tin onun zöv­qü üzə­rin­də­ki tə­sir də­rə­cə­si­ni tə­yin et­mək icab edir."1. Cə­miy­yə­tin şəx­siy­yət, ta­ri­xin tə­fək­kür üzə­rin­də tə­si­­ri prob­le­mi­ni həl­le­di­ci amil, ədə­bi-ta­ri­xi in­ki­şa­fın hə­rə­kət­ve­ri­ci qüv­və­si he­sab et­mək mey­li Ə.A­bi­din ya­ra­dı­cı­lı­ğın­da əsas yer tu­tan ədə­biy­yat ta­ri­xi kon­sep­si­ya­sı üçün də çı­xış nöq­tə­si ol­muş­dur. Məhz bir ədə­biy­yat ta­rix­çi­si ki­mi, Ə.A­bi­din iş üsu­lu da, təd­qi­qat­la­rı da müa­sir­lə­rin­dən fərq­lə­nir­di. Mə­sə­lən, onun ədə­biy­yat ta­ri­xi kon­sep­si­ya­sı İ.­Hik­mə­tin, əsa­sən, şərq və təz­ki­rə sxe­mi üz­rə ya­zıl­mış iki­cild­lik Azər­bay­can ədə­biy­yat ta­rix­lə­rin­dən fərq­lən­di­yi ki­mi, Ə.­Na­zi­min və M.Qu­li­ye­vin "xa­lis" mark­sist ədə­biy­yat ta­rix­lə­rin­dən də se­çi­lir­di. Ə.A­bi­din ədə­biy­yat ta­ri­xi­nin sə­ciy­yə­vi cə­hə­ti bu idi ki, o, ədə­biy­yat ta­ri­xi­nin Şərq sxe­mi­nə mark­sist me­to­do­lo­gi­ya tət­biq edir, mark­sist me­to­do­lo­gi­ya­nın Şərq mo­de­li ilə sin­te­zi­nə na­il ol­ma­ğa ça­lı­şır­dı. Onun ədə­biy­yat ta­ri­xi kon­sep­si­ya­sı­nın həm qüv­vət­li, həm də zə­if cə­hət­lə­ri məhz bu­nun­la bağ­lı idi. Bu­nu əya­ni su­rət­də mü­şa­hi­də üçün Ə.A­bi­din Azər­bay­can ədə­biy­ya­tı ta­ri­xi­nin prob­le­ma­ti­ka­sı­nı şərh et­mək ki­fa­yət­dir. Əsər müəl­li­fin "Bi­rin­ci söz" ad­la­nan ön sö­zü ilə baş­la­nır və bu­ra­da Azər­bay­can-Azəri-Oğuz ter­min­lə­ri haq­qın­da ədə­bi-ta­ri­xi mə­lu­mat ve­ri­lir. Müəl­lif Ru­si­ya­da, Av­ro­pa­da, Tür­ki­yə və Azər­bay­can mət­bua­tın­da ədə­biy­ya­tı­mız haq­qın­da dərc olun­muş ma­te­rial­la­rı me­to­do­lo­ji ba­xım­dan xü­la­sə edir və öz möv­qe­yi­ni müəy­yən­ləş­di­rir. Ki­ta­bın "Məd­xəl" his­sə­sin­də Azər­bay­can və Qaf­qaz türk­lə­ri­nin et­no­ge­ne­zi araş­dı­rı­lır. "Məd­xəl­"in bi­rin­ci böl­mə­sin­də əs­ki oğuz­la­rın coğ­ra­fi möv­qe­lə­ri, on­la­rın iq­ti­sa­di hə­ya­tı təd­qiq edi­lir, to­te­mist gö­rüş­lə­ri və dil­lə­ri ba­rə­sin­də mə­lu­mat ve­ri­lir. İkin­ci böl­mə­də qə­dim oğuz­la­rın ədə­bi hə­ya­tı təd­qi­qat­da ön pla­na çə­ki­lir. Bu­ra­da "A­ğız ədə­biy­ya­tı", "Ya­zı­lı ədə­biy­yat" mə­sə­lə­lə­ri qo­yu­lur, Azər­bay­can vəzn­li nəs­ri­nin ta­ri­xin­dən, he­ca vəz­ni­nin tə­şək­kü­lün­dən bəhs edi­lir.
Şi­fa­hi ədə­biy­ya­tı­mı­zın ən qə­dim nü­mu­nə­lə­ri on­la­rı ya­ra­dan və ifa edən "xalq şair­lə­ri" haq­qın­da müəl­li­fin mü­la­hi­zə­lə­ri ma­raq do­ğu­rur. Ə.A­bi­din ədə­biy­yat ta­ri­xi­nin bi­rin­ci fəs­li "A­şıq döv­rü" ad­lan­dı­rı­lır. Bu fə­sil­də Qaf­qaz və Azər­bay­can­da ədə­bi hə­ya­tın baş­lan­ma­sı, kə­nar ədə­bi tə­sir­lər, xalq ədə­biy­ya­tı­nın ib­ti­dai tə­ka­mü­lü, "Ça­dır ədə­biy­ya­tı" ki­mi mə­sə­lə­lər qo­yu­lur. "O­ğuz­na­mə"­nin möv­zu­su və ma­hiy­yə­ti, ata­lar söz­lə­ri, "Ko­roğ­lu" das­ta­nı haq­qın­da mü­la­hi­zə­lər bu fəs­lə da­xil­dir. Əsə­rin ikin­ci fəs­li "Ə­şi­rət döv­rü ilə də­rə­bəy­lik döv­rü ara­sın­da­kı ke­çid za­ma­nı" ad­la­nır. Bu fə­sil "A­zər­bay­can və Qaf­qa­zın ərəb­lər tə­rə­fin­dən is­ti­la­sı", "Qu­ran ədə­biy­ya­tı­nın ədə­biy­ya­tı­mı­za tə­si­ri­nin baş­lan­ma­sı", "İs­lam­laş­mış Oğuz­na­mə", "Ki­ta­bi-Də­də Qor­qud əl-Li­sa­ni tai­fe­yi oğu­zan" böl­mə­lə­rin­dən iba­rət­dir. So­nun­cu böl­mə fakt­la­rın zən­gin­li­yi, mü­la­hi­zə­lə­rin, qə­naət­lə­rin cə­sa­rət­li­li­yi və ori­ji­nal­lı­ğı ilə ma­raq­lı­dır. Bu­ra­da "Ki­ta­bi-Də­də Qor­qud­"un Drez­den nüs­xə­si ilə bağ­lı təd­qi­qat­lar araş­dı­rı­lır, Qor­qu­dun şəx­siy­yə­ti, onun baş­qırd, qa­zax, türk­mən, qır­ğız və Xə­zər türk­lə­ri ara­sın­da­kı möv­qe­yi ba­rə­sin­də mə­lu­mat ve­ri­lir. Das­tan ide­ya və bə­dii cə­hət­dən ge­niş təh­lil olu­nur, əsə­rin di­li üzə­rin­də ət­raf­lı təd­qi­qat apa­rı­lır1. Ə.A­bid bi­rin­ci ki­ta­ba nə­ti­cə yaz­mış, təd­qi­qat­da is­ti­fa­də et­di­yi mətn­lə­ri "Ə­la­və"­lər şək­lin­də ədə­biy­yat ta­ri­xi­nə sal­mış­dır. De­mə­li­yik ki, 20-ci il­lə­rin ədə­biy­yat ta­rix­lə­rin­də bə­zən təd­qi­qa­ta "Mün­tə­xə­bat" ün­sür­lə­ri də əla­və olu­nur­du. Bu ilk növ­bə­də ədə­bi abi­də­lə­rin, ümu­mən klas­sik ir­sin top­la­nıb nəşr olun­ma­ma­sın­dan irə­li gə­lən ob­yek­tiv zə­ru­rət idi. Be­lə ki, o döv­rün ədə­biy­yat ta­rix­çi­lə­ri top­la­ma və təd­qi­qat işi­ni vəh­dət­də apar­ma­lı, mətn­şü­nas və­zi­fə­si­ni də ic­ra et­mə­li olur­du­lar ki, Ə.A­bid də be­lə­lə­rin­dən idi.
Yu­xa­rı­da­kı şər­hə diq­qət edil­sə gör­mək olar ki, Ə.A­bi­din Ədə­biy­yat ta­ri­xi­nin bi­rin­ci his­sə­si, əsa­sən, folk­lo­ra həsr olun­muş­dur. Müəl­li­fin əsas xid­mə­ti bun­dan iba­rət­dir ki, o, ədə­bi tə­ka­mü­lün ic­ti­mai in­ki­şaf­la vəh­dət­də təd­qi­qi­nə ça­lış­mış­dır. La­kin Ə.A­bi­din bu əsə­ri­ni mü­kəm­məl el­mi-me­to­do­lo­ji sis­te­mi­nə ma­lik ədə­biy­yat ta­ri­xi ad­lan­dır­maq ol­maz. Təəs­süf ki, o dövr­də tam çap olun­ma­dı­ğın­dan hə­min əsər Azər­bay­can ədə­biy­ya­tı ta­rix­lə­ri üçün sə­ləf ro­lu­nu oy­na­ya bil­mə­miş, zən­gin və ma­raq­lı bir mən­bə ola­raq giz­li qal­mış­dır. Son­ra­lar Ə.A­bid bu nə­ti­cə­yə gəl­miş­dir ki, "A­zər­bay­can türk­lə­ri­nin ədə­biy­ya­tı­nın yax­şı öy­rə­nə bil­mək üçün təh­lil­lə­ri mü­həq­qəq on­la­rın müəy­yən is­teh­sal şə­rai­ti üzə­rin­də qur­duq­la­rı ic­ti­mai hə­ya­tın ta­ri­xi ilə bə­ra­bər yü­rüt­mək la­zım­dır. Türk əşi­rət­lə­ri­nin tə­sər­rü­fat şə­kil­lə­rin­dən baş­la­yıb, feo­da­liz­min Azər­bay­can­da gös­tər­di­yi şək­lin pil­lə­lə­ri və ka­pi­ta­liz­min tə­sis və in­ki­şa­fın­da­kı şərt­lər təh­lil edil­mə­dik­cə, ədə­bi şəx­siy­yət­lə­rə də ic­ti­mai dövr­lə­rin, sin­fi qu­ru­luş­la­rın ədə­bi xa­rak­ter­lə­ri­nin üzər­lə­rin­də tə­za­hür et­di­rən bir sə­nət­kar va­si­tə­çi si­fə­ti­lə ya­na­şıl­ma­dıq­ca ya­zı­la­caq əsər­lər şə­kil­cə ki­çik bir fərq gös­tər­sə­lər də, ma­hiy­yət­cə "təz­ki­rə­çi­lik­"in öh­də­si­nə ke­çə­cək təz­ki­rə­çi­lik isə feo­da­lizm cə­miy­yə­ti­nin ədə­biy­yat ta­ri­xi­dir".2 Ə.A­bid vul­qar so­sio­giz­min iz­lə­ri­ni da­şı­yan hə­min möv­qe­dən də İ.­Hik­mə­tin iki­cild­lik "A­zər­bay­can ədə­biy­ya­tı ta­ri­xi" əsə­ri­ni tən­qid edir­di. La­kin, onun öz ədə­biy­yat ta­ri­xi tən­qid et­di­yi və­ziy­yət­dən uza­ğa ge­də bil­mə­miş­di.
Klas­sik ir­sin nəş­ri və təd­qi­qi Ə.A­bi­din ədə­biy­yat ta­ri­xi sis­te­min­də mü­hüm yer tu­tur. 30-cu il­lər­də Şər­qin bö­yük mü­tə­fək­ki­ri Ə.­Fir­dov­si ir­si­nə ma­ra­ğın vü­sət al­dı­ğı dövr­də Şərq klas­sik­lə­ri­nin bi­li­ci­si Ə.A­bid bu se­hir­kar sə­nət­ka­ra la­qeyd qa­la bil­məz­di. 1934-cü il­də "Fir­dov­si və Azər­bay­can ədə­biy­ya­tı" ad­lı ge­niş təd­qi­qa­tı­nı ya­zır. Bu­ra­da Ə.­Fir­dov­si ya­ra­dı­cı­lı­ğı­nın ədə­biy­ya­tı­mız­la əla­qə­si dörd əsas is­ti­qa­mət­də araş­dı­rı­lır: Fir­dov­si qəh­rə­man­la­rı­nın xalq ya­ra­dı­cı­lı­ğı­na tə­si­ri; Fir­dov­si­nin təd­qi­qi ta­ri­xi "Şah­na­mə"­dən müx­tə­lif hiss­lə­rin tər­cü­mə­si; bə­dii ya­ra­dı­cı­lıq­da Fir­dov­si üs­lu­bu­nun təq­li­di (oxu: ənə­nə­lə­ri­nin da­va­mı- N.Ş.).
Be­lə­lik­lə, məş­hur "İs­kən­dər­na­mə"­si­ni Ə.­Fir­dov­si­yə mü­ra­ciət­lə, onun bey­ti ilə baş­la­yan da­hi Ni­za­mi­dən tut­muş, "Fir­dov­si­yə gö­rə iran­lı­la­rın ədə­biy­ya­tı" sər­löv­hə­li təd­qi­qa­tın­da (Bax: Se­ver­.o­bozr. T.III. 1848) ilk də­fə "Şah­na­mə" mif­lə­ri­nin nəsr tər­cü­mə­si­ni ve­rən prof. Mir­zə Ka­zım bə­yə qə­dər, ha­be­lə 1905-ci il­dən son­ra­kı 30-il­lik təd­qiq, tər­cü­mə və iq­ti­bas­lar Ə.A­bi­din bu çox ma­raq­lı əsə­ri­nin zən­gin ma­te­ria­lı­nı tə­yin edir.
Ə­.A­bi­din təd­qiq­lə­rin­də XIV-XV əsr­lər Azər­bay­can ədə­biy­ya­tı ge­niş yer tu­tur. Bu da tə­sa­dü­fi de­yil, Şərq­də İn­ti­bah sə­viy­yə­sin­də ədə­bi-fəl­sə­fi hə­rə­kat olan hü­ru­fizm Ə.A­bi­di ar­dı­cıl şə­kil­də ma­raq­lan­dı­rır­dı. Təəs­süf ki, müəl­li­fin 1925-ci il­də Nə­si­mi haq­qın­da yaz­dı­ğı əsər əl­də de­yil. La­kin "Də­rə­bəy­lik döv­rün­də Azər­bay­can ədə­biy­ya­tı" (şa­ir Bür­ha­nəd­di­nin "Tyuq"­la­rı) və "Hə­bi­bi" mə­qa­lə­lə­ri Ə.A­bi­din XIV-XV əsr ədə­biy­ya­tı­mı­za mü­na­si­bə­ti­ni ay­dın­laş­dır­ma­ğa im­kan ve­rir. Tu­yuq jan­rı­nın "Ə­sil oğuz ədə­biy­ya­tı­nın azə­ri şö­bə­si­nə məx­sus ol­du­ğu­nu qüv­vət­lə id­dia edə bi­lə­riz" de­yən M.F.Köp­rü­lü­za­də­yə is­ti­nad edə­rək, Ə.A­bid be­lə nə­ti­cə­yə gə­lir ki, tyuq Azər­bay­can şei­ri­nin ilk mil­li şə­kil­lə­rin­dən­dir və "XIV əsrdə ya­şa­mış olan Bür­ha­nəd­din əsər­lə­rin­də­ki ori­ji­nal­lı­ğı ilə Azər­bay­can ədə­biy­ya­tın­da xü­su­si bir möv­qe­yə ma­lik­dir". La­kin Ə.A­bid tyu­ğun İran xalq ədə­biy­ya­tı və mu­si­qi­si­nin tə­si­ri al­tın­da ya­ran­dı­ğı id­dia edər­kən yan­lış­lı­ğa yol ver­miş olur­du. Hal­bu­ki, müəl­lif elə hə­min mə­qa­lə­sin­də tyu­qun azər­bay­can­ca ya­zı­lan ba­ya­tı - Ma­nı nö­vü ilə pəh­lə­vi­cə ya­zı­lan "Pəh­lə­viy­yat­"ın qar­şı­sın­dan ya­ran­dı­ğı­nı söy­lə­yir ki, bu mü­la­hi­zə nis­bə­tən hə­qi­qə­tə uy­ğun­dur. Tyu­qun, əsa­sən, dörd mis­ra­dan iba­rət qi­tə şək­lin­də ol­ma­sı bu­nu sü­but edir. Mil­li ədə­bi növ­lə­rin möv­cud­lu­ğu isə tə­bii ki, ilk növ­bə­də, mil­li ədə­bi dil sa­yə­sin­də müm­kün idi...


Ə­.A­bid Hə­bi­bi­ni Azər­bay­can ədə­biy­ya­tın­da XIV əsr ide­ya­la­rı­nın hü­ru­fiz­min gör­kəm­li təb­li­ğat­çı­sı ki­mi təq­dim edir. Şah İs­ma­yıl Xə­tai­nin oğ­lu Sam Mir­zə­nin "Teh­fe­yi-Sa­mi" təz­ki­rə­si­nə is­ti­nad edə­rək şai­rin hə­yat və ya­ra­dı­cı­lı­ğın­dan bəhs edən Ə.A­bid, ilk növ­bə­də, onun əsər­lə­ri­nin ide­ya mən­bə­yi olan hü­ru­fiz­min nə­zə­ri - ta­ri­xi iza­hı­nı ver­mə­li olur. O, ya­zır: "Bu za­man­lar feo­dal­lıq mü­hi­tin­də ha­kim ide­ya tə­səv­vüf prin­sip­lə­ri­nə is­ti­nad edən hü­ru­fi fi­kir­lə­ri idi. On dör­dün­cü əsrdə Azər­bay­can­da Şeyx Fəz­lul­lah və şa­gird­lə­ri Nə­si­mi və Rə­fi ki­mi şair­lə­rin şəx­siy­yə­tin­də hü­ru­fi­lik feo­dal­la­ra qar­şı apa­rı­lan mü­ba­ri­zə­nin ifa­də­çi ki­mi mey­da­na çıx­dı­ğı və pad­şah­lar tə­rə­fin­dən şid­dət­li təz­yi­qə uğ­ra­dı­ğı hal­da za­man keç­dik­cə ha­kim möv­qe­yin­də bu­lu­nan feo­dal­la­rın is­tis­mar və is­ti­la ide­ya­sı ki­mi özü­nü gös­tər­miş­dir".1 Ə.A­bid Hə­bi­bi­nin şeir­lə­ri­ni hü­ru­fizm poe­tik sis­te­mi əsa­sın­da təh­lil edir, hərf və rə­qəm struk­tu­ru­nu aç­ma­ğa ça­lı­şır. Şai­rin əsər­lə­rin­dən gə­ti­ri­lən konk­ret nü­mu­nə­lər­lə onun əru­zun han­sı bəh­rə­lə­rin­də yaz­dı­ğı­nı tə­yin edir, hə­min bəhr­lər haq­qın­da müx­tə­sər nə­zə­ri-ta­ri­xi mə­lu­mat ve­rir. Bu­na bax­ma­ya­raq Ə.A­bid Hə­bi­bi­nin hü­ru­fizm til­si­mi ilə mü­rək­kəb­ləş­miş fəl­sə­fi şeir­lə­ri­ni yox, hiss­lə­rin tə­bii­li­yi və sə­mi­mi­li­yi, konk­ret hə­yat löv­hə­lə­ri əsa­sın­da ya­zı­lıb üs­lu­bu­nun sa­də­li­yi ilə yad­da qa­lan şeir­lə­ri­ni da­ha yük­sək qiy­mət­lən­di­rir. "Hə­bi­bi­nin hiss­lə­ri­ni tə­rən­nüm et­di­yi ...bü­tün əsər­lə­rin­də üs­lub sa­də­li­yi qüv­vət­lə gö­zə çarp­maq­da­dır. O, hü­ru­fi­lik əsas­la­rı üzə­rin­də yaz­dı­ğı şeir­lə­rin­də bu məz­hə­bin qa­nun­la­rı­nı ifa­də edin­cə qə­liz dil iş­lət­mək məc­bu­riy­yə­tin­də də qal­mış­dır. Hal­bu­ki, hiss­lə­ri­ni azad bu­rax­dı­ğı əsər­lə­rin­də bu və­ziy­yət gö­rül­mə­yir, bun­lar­da sə­lis bir ifa­də, mə­caz və təş­bih­lər­də tə­bii­li­yə ça­lış­maq meyl­lə­ri ha­kim­dir".2
Ə­.A­bid bu key­fiy­yət­lə­rə gö­rə Hə­bi­bi­ni hət­ta Nə­si­mi­dən üs­tun tu­ta­raq ya­zır ki, "Hə­bi­bi­də gö­rü­nən bu tə­bii ol­maq özün­dən əv­vəl ye­ti­şən Nə­si­mi­də az­dır".3 Ədə­biy­yat­şü­nas Hə­bi­bi­nin -

Dün gör­düm ol ni­ga­ri tə­rəb­na­ki-ər­cü­mənd,
Ka­fir əli­lə dəs­tə­lə­miş ən­bə­rin kə­mənd,

mis­ra­la­rı ilə baş­la­nan mü­səd­də­si­ni "bir şah əsər ola­raq ya­yı­lan və xü­su­si ta­ri­xi qiy­mət qa­za­nan" nü­mu­nə ki­mi yük­sək qiy­mət­lən­di­rir "bö­yük Fü­zu­li­nin bu mü­səd­də­sə nə­zi­rə yaz­ma­sı"­nı isə Hə­bi­bi şei­ri­nin sa­də və tə­bii­li­yi, sə­mi­miy­yə­ti­lə izah edir, Hə­bi­bi­ni "on be­şin­ci əsrlə on al­tın­cı əs­rin ara­la­rın­da Azər­bay­can ədə­biy­ya­tı­nın ən bö­yük şai­ri" ki­mi yük­sək qiy­mət­lən­di­rir.
M.Fü­zu­li­nin ma­raq­lı əsər­lə­rin­dən olan "Söh­bət-ül Əs­mar" əsə­ri­ni ilk də­fə ta­pıb onun haq­qın­da mə­lu­mat ve­rən Ə.A­bid ol­muş­dur.4 Əru­zun "Mə­faü­lün, mə­faü­lün, faü­lün" bəh­rin­də ya­zı­lıb 202 beyt­dən iba­rət məs­nə­vi ol­du­ğu­nu ya­zan müəl­lif əsə­rin sə­nət­kar­lıq ba­xı­mın­dan "Ley­li və Məc­nun"­dan zə­if ol­du­ğu­nu id­dia edir. Bu­nun­la bə­ra­bər müəl­lif eti­raf edir ki, "çox sa­də bir dil ilə ya­zıl­mış mis­ra­la­rın için­də Fü­zu­li­nin sə­mi­mi ru­hu­nu gör­mə­mək qa­bil de­yil". Bu mü­la­hi­zə­lər be­lə qə­naə­tə gəl­mə­yə im­kan ve­rir ki, 20-ci il­lə­rin fə­al ədə­biy­yat­şü­na­sı olan Ə.A­bid klas­sik ədə­biy­yat­da ilk növ­bə­də sə­nət­ka­rın öz şəx­siy­yə­ti­nə sə­da­qə­ti­ni, xalq ru­hu­na ya­xın­lı­ğı­nı və bun­lar­dan irə­li gə­lən sə­mi­miy­yə­ti, üs­lub sa­də­li­yi­ni yük­sək qiy­mət­lən­di­rir, hə­min key­fiy­yət­lə­ri 20-ci il­lər­də tə­şək­kül tap­maq­da olan in­qi­la­bi ədə­biy­yat - gənc pro­le­tar ədə­biy­ya­tı üçün gə­rək­li mə­ziy­yət ki­mi təb­liğ edir­di. Tə­sa­dü­fi de­yil ki, hə­min əsə­rin­də o, M.Fü­zu­li­nin bö­yük­lü­yü­nü "klas­sik ədə­biy­ya­tı­mı­zın xəl­qi­ləş­miş və, ey­ni za­man­da, xalq ədə­biy­ya­tı üzə­rin­də müəs­sər bir şəx­siy­yət ol­ma­sın­da" gö­rür­dü.
Ge­niş el­mi təd­qi­qa­ta la­yiq olan bir mə­sə­lə­ni də müx­tə­sər qeyd et­mə­li­yik. Təd­qi­qat mə­qa­lə­lə­ri şək­lin­də çap olun­muş, bə­zi his­sə­lə­ri ar­xiv­lər­də sax­la­nı­lan, əsas his­sə­si hə­lə­lik mə­lum ol­ma­yan əsər­lə­ri gös­tə­rir ki, Ə.A­bi­di so­vet döv­rü Azər­bay­can axun­dov­şü­nas­lı­ğı­nın ba­ni­si ad­lan­dır­maq üçün hər cür əsas var. M.F.A­xun­do­vun hə­ya­tı, döv­rü, ya­ra­dı­cı­lı­ğı­nın ənə­nə­lə­ri, Av­ro­pa, Ru­si­ya və Şərq­lə bağ­lı əla­qə­lə­rin­də elə bir mə­qam yox­dur ki, Ə.A­bid ona xü­su­si ya­zı həsr et­mə­miş ol­sun... Onun klas­sik irs haq­qın­da mark­sist möv­qe­dən ya­zıl­mış təd­qi­qat­la­rı ge­niş­dir. Ar­tıq qeyd et­di­yi­miz ki­mi, bu­ra­ya na­ta­mam və ma­hiy­yə­ti na­mə­lum olan XVII əsr ədə­biy­ya­tı, Va­qif, Na­tə­van haq­qın­da, M.Ə.Sa­­bir və "Mol­la Nəs­rəd­din" ba­rə­sin­də əsər­lə­ri müx­tə­lif tər­tib­lər və xa­ri­ci müəl­lif­lər­dən tər­cü­mə­lər da­xil­dir.
Ə­.A­bid tək­cə klas­sik ədə­biy­ya­tı­mı­zın ta­ri­xi nai­liy­yət­lə­ri­nin möv­cud və­ziy­yə­ti­ni öy­rə­nib aş­ka­ra çı­xar­maq­la ki­fa­yət­lən­mir­di. Klas­si­kin hər bir sət­ri onun üçün ya­şa­dı­ğı döv­rün ədə­bi pro­se­si­ni, onun bə­dii pers­pek­ti­vi­ni müəy­yən­ləş­dir­mək va­si­tə­si idi.
­Ə­.A­bid klas­si­kin bioq­ra­fi­ya­sı ilə yox, poe­tik ru­hu ilə ye­ni ədə­biy­ya­tın ax­ta­rış stra­te­gi­ya­sı ara­sın­da əla­qə tap­ma­ğa, da­ha doğ­ru­su, ədə­bi-ta­ri­xi va­ris­li­yi ma­hiy­yət­cə bər­pa et­mə­yə ça­lı­şır­dı. Onun cid­di, təm­kin­li tən­qi­di klas­sik­lə ye­ni sə­nət mu­zey­lə­ri ara­sın­da de­yil, can­lı zə­ka­lar, in­qi­la­bi döv­rün na­ra­hat rit­mi ilə ya­şa­yan bə­dii tə­fək­kür ara­sın­da mə­nə­vi-psi­xo­lo­ji kör­pü ro­lu oy­na­yır­dı. Ə.A­bi­din tən­qi­din­də ədə­bi-ta­ri­xi pro­se­sin ötən mər­hə­lə­lə­ri ilə, klas­sik irs­lə, ye­ni ədə­biy­yat ara­sın­da ya­ra­dı­cı tə­mas nə­zə­riy­yə zə­mi­nin­də müm­kün olur­du. Be­lə ki, onun 20-30-cu il­lər­də çap olun­muş "A­zər­bay­can ədə­bi di­li­nin in­ki­şa­fı" (1926), "He­ca" vəz­ni­nin ta­ri­xi" (1927), "Ə­də­biy­yat və elm" (1929), "Gənc ya­zı­çı­la­rı­mı­za məs­lə­hət" (1929), "A­zər­bay­can xalq ədə­biy­ya­tın­da "Ma­ni-ba­ya­tı" nö­vü­nün in­ki­şa­fı haq­qın­da" (1920) və s. ki­mi mə­qa­lə­lə­ri nə­zə­ri fik­rin in­ki­şa­fın­da, klas­sik ir­sin və müa­sir ədə­bi pro­se­sin mark­sist möv­qe­dən dər­kin­də bö­yük rol oy­na­mış­dır. 30-cu il­lər ərə­fə­sin­də bə­zi tən­qid­çi­lə­rin "he­ca"­nı köh­nəl­miş vəzn, keç­miş əsr­lə­rin mi­ra­sı, ədə­bi fik­rə mo­no­ton­luq gə­ti­rən for­ma he­sab et­dik­lə­ri dövr­də konk­ret mi­sal­lar­la he­ca vəz­ni­nin nə­zə­ri ta­ri­xi sə­la­hiy­yə­ti­ni, Azər­bay­can bə­dii tə­fək­kü­rü­nə, ana di­li­nin ahən­gi­nə doğ­ma­lı­ğı­nı təs­diq edən "he­ca" vəz­ni­nin ta­ri­xi" mə­qa­lə­si­nin mey­da­na çıx­ma­sı Ə.A­bi­din ədə­biy­ya­tı xal­qın mil­li-mə­nə­vi mə­na­fe­yi ba­xı­mın­dan təd­qiq və təb­liğ et­di­yi­ni gös­tə­rən can­lı fakt­dır. Doğ­ru­dur, bu mə­qa­lə­nin bir çox te­zis­lə­ri, if­rat və məh­du­diy­yət­lə­ri ilə mü­ba­hi­sə et­mək, müəy­yən qə­dər təs­vir­çi­li­yi­ni gös­tər­mək olar. La­kin, bu tip­li mə­qa­lə­lər hə­lə tə­şək­kül döv­rün­də ədə­biy­yat­şü­nas­la­rın diq­qə­ti­ni Şərq poe­ti­ka­sı­nı öy­rən­mə­yin zə­ru­ri­li­yi­nə yö­nəl­dir­di. Təəs­süf ki, şab­lon, stan­dart, bir çox nə­zə­ri te­zis­lə­ri mil­li ədə­bi fakt­lar­la təs­diq olun­ma­yan ədə­biy­yat nə­zə­riy­yə­lə­ri­nin dəb­də ol­du­ğu in­di­ki dövr­də də hə­min zə­ru­rət prob­lem ola­raq qa­lır. Ədə­biy­yat nə­zə­riy­yə­si mən­tiq ki­ta­bı de­yil. Ora­da pos­tu­lat və sil­lo­qizm­lər özü­nü doğ­rult­mur. Azər­bay­can ədə­biy­ya­tı­nın nə­zə­riy­yə­si­ni yal­nız onun öz bə­dii ma­hiy­yə­tin­dən, in­ki­şaf mən­ti­qin­dən əxz et­mək olar. Bi­zim ədə­biy­ya­tın nə­zə­ri ma­hiy­yə­ti­nə gi­riş isə Qə­dim və Or­ta əsr Şərq poe­ti­ka və nə­zə­riy­yə ki­tab­la­rın­dan təz­ki­rə və ri­sa­lə­lər­dən baş­la­nır. Ə.A­bid bu­nu hə­lə ya­rım əsr əv­vəl çox yax­şı ba­şa düş­müş­dü...
Bö­yük klas­sik­lə­ri­mi­zin - Ni­za­mi­nin, Nə­si­mi və Fü­zu­li­nin ca­han bə­dii fik­ri­nə ör­nək olan sə­nət təc­rü­bə­sin­dən çı­xış edə­rək Ə.A­bid ədə­biy­ya­tın elmlə əla­qə­si­ni mark­sist ta­ri­xi­lik əsa­sın­da izah edir­di. O, bə­dii ya­ra­dı­cı­lıq­da il­ha­mın ro­lu­nu nə məh­dud­laş­dı­rır, nə də müt­ləq­ləş­di­rir­di. Dün­ya ədə­biy­ya­tı­nın za­man­lar ke­çib bü­tün əsr­lər və nə­sil­lər üçün müa­sir olan şah əsər­lə­ri­nin qüd­rə­ti­ni Ə.A­bid, on­la­rın il­ham­la bə­ra­bər, həm də yük­sək dün­ya­gö­rü­şü­nün məh­su­lu ol­ma­la­rın­da gö­rür­dü: ...yük­sək bir əsə­ri an­caq mə­lu­mat və bi­lik sa­hi­bi bir di­maq ya­ra­da bi­lər...
Bir ədib və ya şa­ir fit­rə­tən nə qə­dər zə­ki və is­te­dad­lı ya­ra­dıl­mış olur-ol­sun is­te­da­dı­na bi­lik sa­yə­sin­də vəc­hə (is­ti­qa­mət - N.Ş.) ver­mə­dik­cə is­tiq­ba­la xi­tab edə­məz; yal­nız gün­də­lik ha­di­sə­lə­rin ba­ya­ğı bir tər­cü­ma­nı olur ki, bun­lar­da mü­vəq­qə­ti ola­raq öz sə­viy­yə­sin­də olan fərd­lə­rə xi­tab edə bi­lər".1 Məhz bu nöq­te­yi-nə­zər­dən çı­xış edə­rək, Ə.A­bid for­ma­laş­maq­da olan pro­le­tar ədə­biy­ya­tı­na qiy­mət ve­rir, bə­dii ya­ra­dı­cı­lıq ax­ta­rış­la­rı­nı is­ti­qa­mət­lən­di­rir­di. Ə.Abi­din pro­le­tar ədə­biy­ya­tı kon­sep­si­ya­sı də­rin nə­zə­ri zə­mi­nə əsas­la­nan müs­tə­qil tə­lim idi. O, "Okt­yabr in­qi­la­bı­nın Azər­bay­can ədə­biy­ya­tı­na tə­si­ri" ad­lı iri­həcm­li mə­qa­lə­sin­də in­qi­la­bi pro­se­sin ta­ri­xi sə­ciy­yə­si və bə­dii hə­rə­ka­tın tə­ka­mü­lü mə­sə­lə­si­ni qlo­bal plan­da qo­yub həll edir­di. İn­qi­la­bi dün­ya­gö­rü­şü­nün bə­dii tə­fək­kü­rə nü­fu­zu mə­sə­lə­si­ni çə­tin psi­xi-ideo­lo­ji pro­ses ki­mi izah edən Ə.A­bid bə­dii tə­rəq­qi­nin pers­pek­ti­vi­ni tə­ci­li su­rət­də bə­dii ya­ra­dı­cı­lıq sa­hə­sin­də mark­sizm yi­yə­lən­mə­sin­də gö­rür­dü. Okt­yabr in­qi­la­bı­nın onun­cu il­dö­nü­mün­də inam­la ya­zır­dı: "Pro­le­tar ədə­biy­ya­tı­nın şah əsə­ri mark­sizm gö­rüş tər­zi­nin in­ki­şa­fı­na bağ­lı­dır. Mark­sizm el­mi və le­ni­nizm əsas­la­rı bü­tün­lük­lə təh­lil və həzm edil­mə­dən ye­ni za­man­da müx­tə­lif dövr­lə­rin ədə­bi və fik­ri cə­rə­ya­nı­na, sə­nət ta­ri­xi­nə, ic­ti­maiy­yət və ru­hiy­yə­tə, ma­te­ria­lizm fəl­sə­fə­si­nə və hət­ta əc­nə­bi di­li­nə la­zım ol­du­ğu qə­dər aş­na ol­ma­ğı vü­cud bu­la­caq ədə­bi ha­di­sə­lər ədə­biy­yat ta­ri­xi­nə öl­məz əsər­lər ver­mə­yə­cək­dir.
...Bu gü­nün elm­lə­ri ilə dün­ya­ya gö­rüş tər­zi­ni tər­biə­yə və in­ki­şaf et­di­rə bi­lən hər ədə­biy­yat­çı ya­rı­nın yük­sək mark­sizm ədə­biy­ya­tı­nın mü­bəş­şə­ri möv­qe­yi­ni tu­ta­caq­dır".2 Be­lə­lik­lə, əgər bu qə­naə­tin 20-ci il­lər kon­teks­ti­ni nə­zə­rə al­saq, on­da mə­lum olar ki, Ə.A­bid müa­sir­lə­rin­dən da­ha tez bə­dii ya­ra­dı­cı­lıq­da dün­ya­gö­rü­şün həl­le­di­ci ro­lu­nu, ye­ni ədə­biy­ya­tın nəin­ki ca­ri ta­le­yi­nin, ha­be­lə pers­pek­ti­vi­nin dün­ya­gö­rü­şün­dən ası­lı­lı­ğı­nı müəy­yən­ləş­di­rə bil­miş­di. Be­lə dün­ya­gö­rü­şün nə­dən iba­rət ol­ma­sı mə­sə­lə­sin­də isə Ə.A­bid üçün di­lem­ma möv­cud de­yil­di, bu dün­ya­gö­rü­şü müa­sir­lə­ri ki­mi Ə.A­bid üçün də mark­sizm-le­ni­nizm, dia­lek­tik ma­te­ria­lizm idi. Mə­lum­dur ki, 20-ci il­lər­də mark­siz­min bə­dii ya­ra­dı­cı­lı­ğa tət­bi­qi, əsa­sən vul­qar so­sio­loq­la­rın, onu ye­ni ədə­biy­ya­tın me­to­du ki­mi izah et­mək isə RAPP-ın xid­mə­ti idi. Bu qrup­la­ra da­xil olan nə­zə­riy­yə­çi­lə­rin ümu­mi səh­vi isə fəl­sə­fi tə­lim, fəl­sə­fə­nin me­to­du olan dia­lek­tik ma­te­ria­liz­mi ya­ra­dı­cı­lıq pro­se­sin­də hə­min pro­se­sin bə­dii spe­si­fi­ka­sı­nı nə­zə­rə al­ma­dan, me­xa­ni­ki tət­biq et­mə­lə­ri idi. Ə.A­bi­din bir tən­qid­çi və nə­zə­riy­yə­çi ki­mi xid­mə­ti bun­dan iba­rət­dir ki, o, hə­lə 20-ci il­lər­də mark­sizm-le­ni­niz­mi bə­dii fik­rin el­mi əsa­sı, dün­ya­gö­rü­şü ki­mi izah edər­kən me­xa­nizm­dən xi­las ola bil­miş, bə­dii ya­ra­dı­cı­lı­ğın ob­raz­lı tə­biə­ti­ni, onun tək­cə tə­fək­kü­rün yox, həm də in­san ru­hu­nun və his­siy­ya­tı­nın, il­ha­mın məh­su­lu ol­ma­sı­nı qə­bul et­miş­di. Pro­le­tar ədə­biy­ya­tı­nın il­kin in­ki­şaf meyl­lə­ri­ni, möv­cud bə­dii nü­mu­nə­lə­rin poe­tik struk­tu­ru­nu təh­lil edən Ə.A­bid gənc pro­le­tar şair­lə­ri­nin əsas ya­ra­dı­cı­lıq nöq­sa­nı­nı "məf­ku­rə­ni bə­dii­ləş­dir­mək qa­bi­liy­yə­ti­nin yox­lu­ğun­da" gö­rür­dü. O, ya­zır­dı: "...məf­ku­rə­nin bə­dii­ləş­mə­sin­də düz­gün ifa­də­nin bö­yük ro­lu var­dır. Tər­tib­li bo­ya­lar­la ya­pıl­mış bir tab­lo da­ha ca­zi­bə­dar olur. Məf­ku­rə nə qə­dər gö­zəl olur­sa-ol­sun şə­kil­siz­lik onun qiy­mə­ti­ni al­çal­dır. Gənc yol­daş­la­rın möv­zu­la­rın­da qə­tiy­yən de­ko­ra­si­ya yox­dur. Xa­tı­ra gə­lən bir fi­kir düz-doğ­ru mis­ra ha­lı­na qo­yul­muş­dur. Bu da as­so­sia­si­ya (tə­dai) qa­bi­liy­yə­ti­nin in­ki­şaf et­mə­mə­sin­dən irə­li gə­lən bir və­ziy­yət­dir. Qu­ru bir fik­ri bə­dii­ləş­di­rən şey o fi­kir­lə­rin tam fi­kir­lər­lə süs­lən­mə­si­dir. Bun­lar əsas qa­yə­nin müa­sir və qüv­vət­li su­rət­də mey­da­na çıx­ma­sı­na sə­bəb olur.
...Hə­yə­can ilə kəl­mə ara­sın­da düz­gün bir mü­na­si­bət tə­yin et­mək la­zım­dır.1 Vul­qar so­sio­lo­giz­min, müx­tə­lif "izm"lə­rin mey­dan su­la­dı­ğı, gər­gin ədə­bi mü­ba­hi­sə­lə­rin, ide­ya mü­ba­ri­zə­lə­ri­nin qı­zış­dı­ğı bir dövr­də bə­dii ya­ra­dı­cı­lıq pro­se­si­nə be­lə ba­xış, as­so­sia­si­ya­la­rın ro­lu­na qiy­mət ver­mək əsil tən­qid­çi cə­sa­rə­ti tə­ləb edir­di. Məhz tək­cə bu as­so­sia­si­ya mə­sə­lə­si­nə gö­rə o za­man Ə.A­bi­din tən­qi­di­nə bir idea­lizm yar­lı­kı ya­pış­dır­maq çox asan idi.
Ye­ri gəl­miş­kən de­yək ki, müa­sir­lə­ri M.Qu­li­yev, Ə.­Na­zim, B.Ço­ban­za­də, H.Zey­nal­lı, A.­Mu­sa­xan­lı ki­mi Ə.A­bi­də də 20-ci il­lə­rin so­nun­da baş­la­nan ədə­bi mü­ba­hi­sə­lər­də be­lə yar­lıq­lar az ya­pış­dı­rıl­ma­mış­dı. H.Ca­vid, B.Ço­ban­za­də, Ə.­Na­zim və Ə.A­bi­din ob­yek­tiv ta­ri­xi bir qa­nu­nauy­ğun­luq, zə­ru­ri tə­lə­bat nə­ti­cə­sin­də Tür­ki­yə ədə­bi mü­hi­ti ilə bağ­lı­lı­ğı öm­rü bo­yu bə­zi if­rat mark­sist­lər tə­rə­fin­dən on­la­ra qa­xınc ol­muş­dur. Xü­su­si­lə, on­la­rın Şərq poe­ti­ka ənə­nə­lə­ri­nə mey­li, türk­dil­li xalq­la­rın ta­ri­xi və ədə­bi-mə­də­ni bir­li­yi­ni iq­rar et­mə­lə­ri on­la­rın adı­na pan­tür­kizm yar­lı­ğı qo­yul­ma­sı ilə nə­ti­cə­lən­miş­di. Doğ­ru­dur, 20-ci il­lə­rin di­gər mü­ba­riz tən­qid­çi­lə­ri ki­mi Ə.A­bi­din də fi­kir və mü­la­hi­zə­lə­rin­də yan­lış və zid­diy­yət­li cə­hət­lər var idi. La­kin on­la­rın ta­le­yi, hə­yat və fəa­liy­yə­ti xal­qa xid­mət ar­zu­su, bö­yük ədə­biy­yat idea­lı ilə bağ­lı ol­muş­dur.
Ə­.A­bid inan­dı­ğı fik­ri yük­sək cə­sa­rət­lə de­mə­yi, onu hə­ya­tın və sə­nə­tin fakt­la­rı ilə axı­ra­dək ar­dı­cıl mü­da­fiə et­mə­yi ba­ca­ran tən­qid­çi idi. Mi­sal gə­tir­di­yi­miz mü­la­hi­zə tək­cə Ə.A­bi­din bir tən­qid­çi ki­mi təh­lil və təd­qi­qin­də əl­də et­di­yi nə­zə­ri qə­naət de­yil­di, onun ar­xa­sın­da müəl­li­fin bir pub­li­sist, ya­zı­çı və şa­ir ki­mi iyir­mi il­lik bə­dii ya­ra­dı­cı­lıq təc­rü­bə­si du­rur­du. Yal­nız be­lə bir şəx­siy­yət bə­dii ya­ra­dı­cı­lıq və tən­qid­çi­li­yi, nə­zə­riy­yə­çi­lik və ədə­biy­yat ta­ri­xi­li­yi­ni özün­də bir­ləş­di­rən nü­fuz sa­hi­bi bə­şər ta­ri­xin­də ta­ma­mi­lə ye­ni tip­li bir ədə­biy­ya­tın - So­vet ədə­biy­ya­tı­nın tə­məl daş­la­rı­nı qo­yan ya­zı­çı­la­ra ya­ra­dı­cı­lıq məs­lə­hə­ti ve­rə bi­lər­di. Be­lə bir sə­la­hiy­yə­ti isə Ə.A­bid is­te­da­dı, tən­qid­çi cə­sa­rə­ti, ədə­biy­ya­ta və onun idea­lı­na mə­həb­bə­ti, nə­zə­ri prin­si­pial­lı­ğı, nə­ha­yət, yük­sək və­tən­daş­lı­ğı sa­yə­sin­də əl­də et­miş­di.
37-ci ilin bir çox qur­ban­la­rı ki­mi, Əmin Abi­din də ədə­bi-ta­ri­xi möv­qe­yi, mə­nə­vi haq­qı bər­pa olun­ma­lı, ta­ri­xi əda­lət na­mi­nə, it­miş əsər­lə­ri "ta­pı­lıb" əsl müəl­li­fi­nə qay­ta­rıl­ma­lı­dır. Onun qiy­mət­li ədə­biy­yat ta­ri­xi­ni, "Se­çil­miş əsər­lə­ri" top­lu­su­nu çap et­mək və­zi­fə­miz­dir.

yan­var, 1989


MUS­TA­FA QU­Lİ­YEV

A­ka­de­mik Zi­ya Bün­ya­do­vun "İs­tin­taq işi ¹12493" ad­lı mə­qa­lə­sin­də­ki ("Elm" qə­ze­ti, 13 av­qust 1988) dəh­şət­li bir fakt bi­zi sar­sıt­dı: Azər­bay­can Elm­lər Aka­de­mi­ya­sı­nın (o za­man Az­FAN - N.Ş.) it­ti­faq və dün­ya miq­ya­sın­da ta­nın­mış gör­kəm­li alim­lə­ri­ni 12493 nöm­rə­li iş üz­rə ka­pi­tan Ave­nes­yan, ley­te­nant Qalstyan və ser­jant Oha­ne­zov is­tin­taq edir­miş. Bə­li, ser­jant və pro­fes­sor! Bu si­ya­hı­da bir­cə çək­mə­çi ça­tış­mır. Bəl­kə, be­lə­si də olub! Ta­rix "bəl­kə"­lə­ri qə­bul et­mir. Bir də ki, bu vax­ta qə­dər on­suz da "bəl­kə"­lər­lə iş­lə­mi­şik, baş­qa xalq­lar abi­də­dən qop­muş bir par­ça da­şı şü­şə al­tın­da sax­la­yan­da Qo­bus­tan qa­ya­la­rın­da yad­da­şı­mı­zın iz­lə­ri­ni qo­pa­rıb­lar. Ma­raq­lı­dır, aka­de­mi­ya­da ça­lı­şan R.A­xun­dov, Ə.­Na­zim, B.Ço­ban­za­də, Ə.U­bay­du­lin, S.Müm­taz, V.Xu­luf­lu ki­mi ic­ti­mai xa­dim və gör­kəm­li tən­qid­çi Mus­ta­fa Qu­li­yev və Azər­bay­can SSR Ci­na­yət Mə­cəl­lə­si­nin 64, 70 və 73-cü mad­də­lə­ri ilə it­ti­ham olu­nub. Bun­lar 1929-1938-ci il­lər­də ən çox iş­lə­nən mad­də­lər idi. Bə­zən, bu­ra 69 və 72-ci mad­də­lər də əla­və olu­nur­du. Bu mad­də­lər­lə it­ti­ham olu­nan adam­la­ra ək­sin­qi­lab­çı, So­vet döv­lət rəh­bər­lə­ri­nə qar­şı mü­ba­ri­zə apa­ran ter­ror­çu, xa­ri­ci bur­jua­zi­ya­ya kö­mək məq­sə­di­lə hö­ku­mət əley­hi­nə təb­li­ğat apa­ran mil­lət­çi de­yi­lir, bir söz­lə, be­lə adam­lar ək­sin­qi­la­bi bur­jua-mil­lət­çi təş­ki­la­tın üzv­lə­ri ki­mi iyir­mi də­qi­qə ər­zin­də mü­ha­ki­mə olu­nub gül­lə­lə­nir­di­lər. M.Qu­li­yev də ta­le­yin be­lə bir "oyu­nu­na" dü­şüb. O da Sta­lin, Be­ri­ya və Ba­ğı­ro­vun qa­la­dı­ğı ton­qal­da ya­nan yet­kin mil­li zi­ya­lı­la­rı­mız­dan ol­muş­dur.
M.Qu­li­ye­vin hə­yat və fəa­liy­yə­ti haq­qın­da 50-ci il­lər­dən son­ra M.Hü­seyn, R.Rza, M.A­rif və Ş.Sal­ma­no­vun mə­qa­lə­lə­ri çap olu­nub. 20-30-cu il­lər tən­qi­di­nə həsr olun­muş təd­qi­qat­lar­da onun nə­zə­ri gö­rüş­lə­rin­dən da­nı­şı­lıb, par­ti­ya mət­bua­tın­da o, Azər­bay­can­da so­sia­lizm uğ­run­da mərd mü­ba­ri­zə­lər­dən bi­ri ki­mi qiy­mət­lən­di­rib. Fə­qət onun zən­gin, ma­raq­lı və ib­rət­li öm­rü­nün son ta­le­yi bu vax­ta qə­dər nəin­ki ge­niş oxu­cu küt­lə­sin­dən, hət­ta mü­tə­xəs­sis­lər­dən də giz­li qa­lıb.
Ar­tıq Azər­bay­can oxu­cu­su­na mə­lum­dur ki, ədə­bi-ic­ti­mai fi­kir ta­ri­xi­mi­zə xalq maa­rif ko­mis­sa­rı və mü­ba­riz tən­qid­çi ki­mi da­xil olan M.Qu­li­yev 1893-cü il­də Şə­ki­də ana­dan ol­muş­dur. 1913-cü il­də Tif­lis klas­sik gim­na­zi­ya­sı­nı bi­ti­rib elə hə­min il Ki­yev uni­ver­si­te­ti­nin fi­zi­ka-ri­ya­ziy­yat fa­kul­tə­si­nə da­xil olub, bu­ra­da da giz­li in­qi­la­bi hə­rə­ka­ta qo­şu­lub. Tez­lik­lə fə­al bol­şe­vik RK (b)P Ki­yev Ko­mi­tə­si mü­səl­man böl­mə­si­nin səd­ri se­çi­lir. Mü­səl­man tə­lə­bə­lə­rin Ki­yev­də ke­çi­ri­lən qu­rul­ta­yı­nın təş­ki­lat­çı­sı M.Qu­li­yev 1919-cu il­də Azər­bay­ca­na gə­lir və par­ti­ya­nın tap­şı­rı­ğı ilə onu si­ya­si-təş­ki­lat işi apar­maq üçün Lən­kə­ra­na gön­də­rir­lər. Azər­bay­can­da So­vet ha­ki­miy­yə­ti qu­ru­lan­dan son­ra­kı ilk il­lər biz onu AK(b)P Qa­ra Şə­hər Par­ti­ya Ko­mi­tə­si­nin ka­ti­bi və­zi­fə­sin­də gö­rü­rük.
Mus­ta­fa Qu­li­yev Azər­bay­can So­vet Res­pub­li­ka­sı­nın ilk xalq maa­rif ko­mis­sa­rı ki­mi (1922-1928) mil­li mə­də­ni in­qi­la­bın hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­sin­də bü­tün var­lı­ğı ilə ça­lı­şır. Onu da əla­və edək ki, M.Qu­li­yev həm də ədə­bi-mə­də­ni fik­ri, pro­le­tar ədə­biy­ya­tı­nı təb­liğ edən, ədə­biy­yat ta­ri­xi­mi­zin klas­sik sə­hi­fə­lə­ri­ni araş­dı­ran ilk iri həcm­li jur­na­lın - "Maa­rif və mə­də­niy­yət­"in re­dak­to­ru idi.
Mü­ba­riz bol­şe­vik və prin­si­pial tən­qid­çi M.Qu­li­yev 1922-ci il­də RK(b)P XI qu­rul­ta­yın­da iş­ti­rak et­miş və hə­min gün­lər­də Za­qaf­qa­zi­ya bol­şe­vik­lə­ri­nin bir qrup nü­ma­yən­də­si ilə bir­lik­də V.İ.­Le­ni­nin qə­bu­lun­da ol­muş­dur.
İq­ti­sas­ca ri­ya­ziy­yat­çı ol­sa da, M.Qu­li­yev bir çox müa­sir­lə­ri ki­mi, ilk növ­bə­də in­qi­lab­çı idi. O, döv­rü­nün ic­ti­mai-si­ya­si mə­sə­lə­lə­ri­ni, ədə­biy­yat və mə­də­niy­yət prob­lem­lə­ri­ni də məhz in­qi­la­bın mə­na­fe­yi nöq­te­yi-nə­zə­rin­dən həll edir­di. Maa­rif xa­di­mi və tən­qid­çi ki­mi yaz­dı­ğı mə­qa­lə­lər­də "Azər­bay­can­da Okt­yabr düş­mən­lə­ri" (1927), "Türk qa­dı­nı­nın yo­lu" (1927) ki­mi ic­ti­mai-si­ya­si mün­də­ri­cə­li ki­tab­lar­da, hət­ta Azər­bay­can­da rus di­lin­də, mark­sist-le­nin­çi me­to­do­lo­gi­ya əsa­sın­da ya­zıl­mış ilk ədə­biy­yat ta­rix­lə­ri­miz­dən olan "Okt­yabr və Azər­bay­can ədə­biy­ya­tı" (1930) mo­noq­ra­fi­ya­sın­da be­lə bu ənə­nə qa­ba­rıq gö­rü­nür. M.Qu­li­ye­vin ye­ni mə­də­niy­yət ya­rat­ma­ğa yö­nəl­miş fəa­liy­yə­tin­də bir sı­ra uğur­lar və bə­zi yan­lış­lıq­lar da be­lə bir meyl­lə bağ­lı idi. Ədə­biy­ya­tın, ta­rix və mə­də­niy­yə­tin elə özü­nə­məx­sus mil­li xü­su­siy­yət­lə­ri var ki, in­qi­la­bi şüar­lar, dek­la­ra­si­ya­lar­la həll et­mək ol­maz­dı. 20-ci il­lər­də dəb­də olan pro­let­kult­çu vul­qar-so­sio­lo­ji meyl­lər, mark­sist-le­nin­çi ədə­biy­yat­dan si­tat­la­rın me­xa­ni­ki su­rət­də mil­li ədə­biy­ya­ta tət­bi­qi ilə bağ­lı tə­şəb­büs­lər o döv­rün tən­qid­çi­lə­ri­nə bir çox hal­da mil­li ədə­bi fik­rin sti­xi­ya­sı­nı ob­yek­tiv dərk et­mə­yə im­kan ver­mir­di. M.Qu­li­ye­vin də klas­sik ədə­bi-mə­də­ni ir­si­miz­lə bağ­lı səhv­lə­ri bu­ra­dan do­ğu­lur­du. Onun bir maa­rif xa­di­mi, tən­qid­çi və sə­nət nə­zə­riy­yə­çi­si ki­mi xa­dim­lə­ri ba­rə­sin­də müəy­yən qə­dər "Ədə­bi mü­ba­hi­sə­lər" (1986) ad­lı ki­ta­bı­mız­da bəhs et­mi­şik. Onun in­qi­la­bi mə­də­niy­yət na­mi­nə et­di­yi səhv­lər qə­ri­bə­dir ki, son­ra­lar ək­sin­qi­la­bi fəa­liy­yət ki­mi "qiy­mət­lən­di­ri­lib".
M.Qu­li­yev həm­kar­la­rı olan di­gər mark­sist tən­qid­çi­lər - Ə.A­bid, Ə.­Na­zim, S.Müm­taz, H.Zey­nal­lı, B.Ço­ban­za­də ki­mi Şər­qə bağ­lı de­yil­di. De­mək olar ki, bu ri­ya­ziy­yat­çı bol­şe­vik mə­də­ni in­qi­la­bın rəh­bər­li­yi­nə gə­lən­də Şərq­dən çox Av­ro­pa mə­də­niy­yə­ti­nə aşi­na idi. O, Şərq, o cüm­lə­dən Azər­bay­can ədə­biy­yat və mə­də­niy­yə­ti­nin ta­ri­xi in­ki­şaf mən­ti­qi­ni ki­fa­yət qə­dər bil­mir­di. Bu­ra­da 20-30-cu il­lər­də mark­sizm adın­dan da­nı­şan rus alim­lə­ri­nin Şər­qə yan­lış mü­na­si­bə­ti ilə bağ­lı "ənə­nə­nin" də tə­si­ri var­dı. Ona gö­rə M.Qu­li­yev əsr­lər bo­yu ümum­şərq kon­teks­tin­də for­ma­laş­mış klas­sik ədə­biy­ya­tı­mı­zı az qa­la pro­le­ta­riat üçün ya­rar­sız he­sab edir­di. Mə­sə­lən, "Bü­tün cəb­hə bo­yu hü­cu­ma!" şüa­rı or­ta­ya atı­lan­dan son­ra "Hü­cum" jur­na­lı­na çev­ril­miş "Ədə­biy­yat cəb­hə­sin­də" qə­ze­ti­nin ilk nöm­rə­si­nin çıx­ma­sı mü­na­si­bə­ti­lə 1928-ci il­də yaz­mış­dı: "Tə­bii əs­ki ədə­biy­yat­la mü­ba­ri­zə mə­sə­lə­si bu­gün­kü pro­le­tar ədə­biy­ya­tı­mı­zın qar­şı­sın­da du­ran mü­hüm bir və­zi­fə­dir. Və bu ən bi­rin­ci düş­mən is­teh­ka­mı­dır ki, "Ədə­biy­yat cəb­hə­si" bi­rin­ci atə­şi­ni də bu­na doğ­ru aç­ma­lı­dır".
Xal­qı­mı­zın is­te­dad­lı oğul­la­rı­nın əsr­lər bo­yu ya­rat­dı­ğı mi­sil­siz mə­də­ni ir­si "bi­rin­ci düş­mən is­teh­ka­mı" ad­lan­dı­rıb xa­lis in­qi­la­bi ədə­biy­yat na­mi­nə ora atəş açan­lar­dan bi­ri də M.Qu­li­yev ol­du.
H.Ca­vi­din "ya­zı­la­rı ye­ni cə­miy­yə­tin və ye­ni Azər­bay­can mə­də­niy­yə­ti­nin əley­hi­nə­dir" ya­zan tən­qid­çi onun əvə­zi­nə Dem­yan Bed­nı ki­mi şa­ir hə­lə ye­tiş­mə­miş­dir" de­yir­di. Əl­bət­tə, bu tək­cə "Ədə­biy­ya­tı­mı­zı dem­yan­laş­dır­maq uğ­run­da!" şüa­rı­nı irə­li sü­rən döv­rün yox, həm də or­ta əsr­lər ədə­biy­ya­tın­da be­lə in­qi­la­bi ide­ya ax­ta­ran zöv­qün əda­lət­siz­li­yi idi. O, Q.B.Za­kir ki­mi mü­ba­riz sa­ti­ri­ki "də­rə­bəy­lik qu­ru­lu­şu­nun da­ğıl­ma­sı­na ağ­la­yan mö­min bir ki­şi" ad­lan­dı­rır. "Mü­ba­riz al­lah­sız­lar" it­ti­fa­qı­nın rəh­bər­lə­rin­dən bi­ri ki­mi, "Din Şər­qin bi­rin­ci düş­mə­ni­dir" qə­naə­ti­nə gə­lir­di. Ədə­biy­ya­tım­zın təd­qi­qi və təb­li­ği sa­hə­sin­də, maa­rif və mə­də­ni in­qi­lab­da­kı əvəz­siz xid­mət­lə­ri­ni bir an be­lə unut­ma­dan de­mə­li­yik ki, M.Qu­li­ye­vin "Azər­bay­can­da mu­si­qi kul­tu­ru­nun in­ki­şa­fı mə­sə­lə­lə­ri" ("Maa­rif və mə­də­niy­yət" jur­na­lı, 1926, ¹7), "Azər­bay­can­da mu­si­qi mə­də­niy­yə­ti­nin in­ki­şa­fı yol­la­rı" ("İn­qi­lab və mə­də­niy­yət" jur­na­lı, 1929, ¹2) tip­li mə­qa­lə­lə­ri, ha­be­lə "Okt­yabr və Azər­bay­can ədə­biy­ya­tı" mo­noq­ra­fi­ya­sın­da­kı bə­zi müd­dəa­lar klas­sik mə­də­ni ir­sə mü­na­si­bət­də pro­letk­tul­çu ni­hi­liz­mi­nin, me­xa­ni­ki mark­siz­min do­ğur­du­ğu sa­pın­tı­lar­dan iba­rət idi. Mə­sə­lən, tən­qid­çi be­lə bir yan­lış te­zis irə­li sü­rür­dü ki, "XII əs­rə qə­dər tə­rəq­qi edən Şərq in­cə­sə­nət­lə­ri XII əsr­dən son­ra bir nöq­tə­də da­ya­na­raq tə­rəq­qi et­mə­miş­dir". Onun fik­rin­cə keç­miş­dən qal­ma mu­si­qi də­rə­bəy­lik cə­miy­yə­ti­ni möh­kəm­lət­mək üçün ya­ran­mış­dır, bi­zə isə sə­na­ye­lə­şən şə­hə­rin, trak­tor­la­şan kən­din rit­mi­ni ifa­də edən in­qi­lab gər­gin­li­yi döv­rü­nün mu­si­qi­si la­zım­dır. Özü də bu mu­si­qi "Şu­ra sis­te­mi­nin möh­kəm­lən­mə­si­nə xid­mət et­mə­li­dir".
O, Azər­bay­can kənd­lə­ri üçün Av­ro­pa mu­si­qi­si gə­tir­mə­yi la­zım bi­lir. "Sa­zand­la­rın oxu­du­ğu İran ha­va­la­rı bi­zim hə­ya­tı­mı­za uy­ğun de­yil­dir" fik­ri­ni irə­li sü­rür­dü. Onun fik­rin­cə, bu ha­va­lar qul, kö­lə mu­si­qi­si, "ümid­siz­lik şər­qi­lər­dir". Ümu­miy­yət­lə, M.Qu­li­yev vul­qar-so­sio­lo­ji gö­rüş­lə­ri­nə uy­ğun ola­raq sə­nə­tin ic­ti­mai-iq­ti­sa­di in­ki­şa­fa kö­mək edən növ­lə­ri­ni məq­bul he­sab edir­di. Bu­na mü­va­fiq su­rət­də 20-30-cu il­lə­rin tən­qid­çi­lə­ri sə­nət əsər­lə­ri­nə iki cür qiy­mət ver­di­lər: bə­dii-es­te­tik və ideo­lo­ji. Mə­sə­lən, M.Qu­li­yev C.Cab­bar­lının "Od gə­li­ni" fa­ciə­si haq­qın­da ya­zır­dı: "Cə­fər Cab­bar­lı tə­rə­fin­dən ya­zıl­mış "Od gə­li­ni" bu­gün­kü türk ədə­biy­ya­tı­nın az-çox ma­raq­lı və qiy­mət­li əsər­lə­rin­dən bi­ri­dir. "Od gə­li­ni" ideo­lo­ji nöq­te­yi-nə­zər­dən də­xi bi­zim üçün ya­rar­lı­dır". Bu­nun­la bə­ra­bər, 20-ci il­lər­də ta­ri­xi möv­zu­ya mü­ra­ciət sə­nə­ti hə­yat­dan ayır­maq, sə­nət­ka­rın şəx­si duy­ğu­ya qa­pıl­ma­sı, M.Qu­li­ye­vin ifa­də­si ilə de­sək, "in­cə­sə­nə­tin öl­dü­rül­mə­si" ki­mi qiy­mət­lən­di­ri­lir­di ki, bu­nun da nə qə­dər me­xa­ni­ki və yan­lış ol­du­ğu­nun iza­ha eh­ti­ya­cı yox­dur.
M.Qu­li­yev tə­biə­tən eh­ti­ras­lı, öz qiy­mət­lə­rin­də mak­si­ma­list adam idi. Bu mak­si­ma­lizm çox za­man in­cə­sə­nə­tə yük­sək tə­ləb­kar­lıq­la bir­lə­şir, onu ədə­bi mü­hit­də sərt və aman­sız tən­qid­çi ki­mi şöh­rət­lən­di­rir­di. Mə­sə­lən, Av­ro­pa mə­də­niy­yə­ti­nə ya­xın­dan bə­ləd olan M.Qu­li­yev "Ley­li və Məc­nun", "Şah İs­ma­yıl", "Aşıq Qə­rib", "Əs­li və Kə­rəm" əsər­lə­ri­ni ope­ra ki­mi ib­ti­dai he­sab edir. Qu­li­ye­rin "Şah­sə­nəm" ope­ra­sı­nı xalq mah­nı­la­rı­mı­zın Av­ro­pa üs­lu­bun­da uğur­lu iş­lən­mə­si­nə gö­rə yük­sək qiy­mət­lən­di­rir­di. Bu­nun­la be­lə, M.Qu­li­yev yan­lış ola­raq Şərq xalq­la­rı­nın va­hid hə­yat kon­teks­tin­də bir­gə ya­rat­dıq­la­rı "Şi­kəs­tə"­ni, "Ba­ya­tı Qa­car" və "Şur" mu­ğam­la­rı­nı "fars feo­dal mu­si­qi­si", ta­rı "İran mu­si­qi alə­ti" ad­lan­dı­rır­dı. Onun ta­ra mü­na­si­bə­ti zid­diy­yət­li ol­muş­dur. Tən­qid­çi 1926-cı il­də yaz­mış­dır: "Tar nə xalq, nə də türk alə­ti de­yil­dir, onun gə­lə­cə­yi yox­dur... Tar ça­lan­lar­dan öt­rü xü­su­si si­nif­lər ay­rıl­maq­dan­sa, biz tex­ni­kum­la­rın fəa­liy­yə­ti­nin türk xalq nəğ­mə­lə­ri­nin top­lan­ma­sı, təd­qiq və tə­təb­bö edil­mə­si üzə­rin­də qur­ma­lı­yıq... Azər­bay­can­da tar­çı, ka­man­ça­çı və zur­na­çı­lar­dan mü­tə­şək­kil bir Şərq or­kes­to­ru da möv­cud­dur. Mən­cə, bu­nun bi­zim mu­si­qi­mi­zin in­ki­şa­fın­da və çi­çək­lən­mə­sin­də heç bir əhə­miy­yə­ti yox­dur".
Be­lə­lik­lə, M.Qu­li­ye­vin, ne­cə de­yər­lər, ədə­bi-nə­zə­ri "gü­nah­la­rı"­nın sa­yı­nı bir qə­dər də ar­tır­maq, xır­da­la­maq olar. Nə­ti­cə çı­xar­ma­mış tən­qid­çi­nin di­gər bir qü­su­ru­nu da gös­tə­rək: xa­lis mark­sist mo­del əsa­sın­da ya­zıl­mış "Okt­yabr və Azər­bay­can ədə­biy­ya­tı" ad­lı qiy­mət­li əsə­rin­də, Şərq, Azər­bay­can klas­sik poe­zi­ya­sı­nın dün­ya şöh­rət­li in­ci­lə­ri­ni ya­rat­mış əruz vəz­ni­ni "fars poe­zi­ya­sın­dan keç­mə su­fi for­ma" ki­mi qiy­mət­lən­di­rir. "Köh­nə ib­ti­dai for­ma" he­sab et­di­yi he­ca­nı türk di­li­nin rit­mi­nə uy­ğun say­sa da, ona yan­lış qiy­mət ve­rir: "He­ca köh­nəl­miş­dir, o poe­zi­ya­ya mo­no­ton­luq və yek­nə­səq­lik gə­ti­rir. O da­ha az rit­mik və emo­sio­nal­dır. Biz bu ib­ti­dai su­fi möv­qe­lər­də lən­gi­yə bil­mə­rik. İn­qi­la­bi sıç­ra­yış­la­rın, mü­ba­ri­zə­nin və il­ha­mın yük­sə­li­şi­ni əruz və he­ca­nın köh­nə, dar qəl­bi­nə sı­ğış­dı­ra bil­mə­rik".
Biz aş­kar­lı­ğın ver­di­yi im­kan­dan is­ti­fa­də edib qəs­dən tən­qid­çi­nin gö­rüş­lə­rin­də­ki yan­lış, zid­diy­yət­li cə­hət­lə­rə to­xun­duq. İs­tə­dik ki, M.Qu­li­ye­vin "gü­nah­la­rı" oxu­cu­ya ay­dın ol­sun. Və o, gör­sün ki, nə bol­şe­vik, nə təh­sil, ədə­biy­yat və in­cə­sə­nə­tin bir çox sa­hə­lə­ri­nə baş­çı­lıq edən xalq maa­rif ko­mis­sa­rı, nə də pro­fes­sio­nal tən­qid­çi ki­mi M.Qu­li­yev so­vet qu­ru­lu­şu­na qar­şı heç bir sa­pın­tı­ya yol ver­mə­yib. Ək­si­nə, onun səhv­lə­ri ye­ni qu­ru­luş, ye­ni mə­də­niy­yət na­mi­nə mil­li mə­də­niy­yə­tə, Şərq eh­kam­la­rı­na vul­qar­ca­sı­na mü­na­si­bət­dən do­ğub. De­mək, ona mil­lət­çi, pan­tür­kist adı ver­mə­yə heç bir əsas yox idi. Fə­qət, əsas ol­du ol­ma­dı, bü­tün bu ad­lar yar­lıq ki­mi il­lər bo­yu M.Qu­li­ye­vin də şəx­siy­yə­ti­nə yük olub...
Mus­ta­fa Qu­li­yev RK(b)P sı­ra­la­rı­na 1918-ci ilin yan­va­rın­da Ki­yev par­ti­ya təş­ki­la­tın­da, tə­lə­bə və mü­səl­man böl­mə­si­nin səd­ri ki­mi in­qi­la­bi mü­ba­ri­zə apar­dı­ğı il­də da­xil ol­muş­du. Ta­le elə gə­ti­rir ki, res­pub­li­ka­da qa­ra bu­lud­la­rın sıx­laş­dı­ğı il­lər­də M.Qu­li­yev, Uk­ray­na K(b)P Odes­sa Vi­la­yət Ko­mi­tə­sin­də mək­təb­lər şö­bə­sin­də mü­di­ri iş­lə­mə­li olur. Azər­bay­can­da isə bu za­man Xalq Da­xi­li İş­lər Ko­mis­sar­lı­ğın­da (NKVD) (Bu­ra­da "xalq" sö­zü nə qə­dər də yad səs­lə­nir - N.Ş.) onun ta­le­yi ilə Tsin­man, Qvozd­yan, Qalstyan, Ağa­ki­şi­yev və Sum­ba­tov məş­ğul olur­du. Yox, elə bil­mə­yin ki, M.Qu­li­ye­və aid sax­ta sə­nəd­lər ha­zır­la­maq­la bu adam­la­rın ha­mı­sı bir­dən məş­ğul idi. Əs­lin­də, bu adam­lar üçün o za­man M.Qu­li­yev kim­lər heç nə idi. Çün­ki on­lar Azər­bay­can zi­ya­lı­la­rı­nın ba­şı üs­tə qır­mı­zı pa­qon­dan asıl­mış do­mokl qı­lınc­la­rı­na bən­zə­yir­di, xal­qa an­caq qor­xu və va­hi­mə bəxş edir­di­lər, (gö­rə­sən, in­dii on­la­rın tö­rə­mə­lə­ri han­sı və­zi­fə­lər­də hökm sü­rür (?!). Mus­ta­fa Zə­kə­riy­yə oğ­lu Qu­li­yev iyir­mi il mə­həb­bət­lə gəz­dir­di­yi 15890889 nöm­rə­li par­ti­ya bi­le­ti­ni 5 iyul 1937-ci il­də Odes­sa Vi­la­yət Par­ti­ya Ko­mi­tə­si bü­ro­su­nun qə­ra­rı ilə təh­vil ver­mə­li olur. Çün­ki, Azər­bay­can SSR NKVD-si onu 1937-ci ilin iyu­nun­da Odes­sa­da həbs et­miş­di(!). Ko­mis­sar və tən­qid­çi­nin qı­zı S.M.A­ğa­ye­va­ya Azər­bay­can KP MK ya­nın­da Par­ti­ya Ko­mis­si­ya­sı­nın o za­man­kı səd­ri H.S.Ə­fən­di­ye­vin gön­dər­di­yi mək­tub­da de­yi­lir: "Bil­di­ri­rik ki, Azər­bay­can KP MK bü­ro­su­nun 19 mart 1957-ci il ta­rix­li qə­ra­rı ilə 1918-ci ilin yan­va­rın­dan Sov­.İKP üz­vü Mus­ta­fa Qu­li­yev par­ti­ya­lı qay­da­da bə­raət al­mış­dır".
1938-ci il iyul ayı­nın 3-də SSRİ Ali Məh­kə­mə­si­nin Hər­bi Kol­le­gi­ya­sı tə­rə­fin­dən Azər­bay­can SSR ci­na­yət mə­cəl­lə­si­nin 64, 70 və 73-cü mad­də­lə­ri əsa­sın­da əm­la­kı mü­sa­di­rə edil­mək­lə, M.Qu­li­yev gül­lə­lən­mə cə­za­sı­na məh­kum olun­muş­dur. Hə­min məh­kə­mə­nin 15 sent­yabr 1956-cı il ta­rix­li qə­ra­rın­da isə de­yi­lir: "Məh­kə­mə­nin (yə­ni 3 iyul 1938-ci il­də - N.Ş.) hök­mün­dən mə­lum olur ki, M.Qu­li­yev gu­ya Azər­bay­can SSR Xalq Maa­rif Kom­mis­sar­lı­ğın­da fəa­liy­yət gös­tə­rən ək­sin­qi­la­bi mil­lət­çi təş­ki­la­tın rəh­bə­ri ki­mi it­ti­ham olun­muş­dur". 1956-cı il­də SSRİ Ali Məh­kə­mə­si ye­ni təh­qi­qat­lar əsa­sın­da be­lə qə­ra­ra gə­lir ki, ci­na­yət ak­tı möv­cud ol­ma­dı­ğı­na gö­rə M.Qu­li­yev ba­rə­sin­də­ki hökm ləğv edil­sin. M.Qu­li­yev əsas­sız it­ti­ham olun­muş­dur". Ma­raq­lı­dır ki, hər cür əziy­yət və iş­gən­cə­lə­rə, sax­ta üz­ləş­mə­lə­rə bax­ma­ya­raq, M.Qu­li­yev son ana qə­dər özü­nü gü­nah­kar say­ma­mış, ək­sin­qi­la­bi mil­lət­çi təş­ki­lat baş­çı­sı ol­du­ğu­nu onun boy­nu­na qo­ya bil­mə­miş­lər.
Bu­ra­dan be­lə mə­lum olur ki, gu­ya R.A­xun­dov aka­de­mi­ya­da (Az­FAN), M.Qu­li­yev isə maa­rif ko­mis­sar­lı­ğın­da­kı ək­sin­qi­la­bi bur­jua-mil­lət­çi təş­ki­la­tın rəh­bər­lə­ri ol­muş, on­la­rın da və­zi­fə­si möv­cud döv­lə­ti de­vir­mək, döv­lət rəh­bər­lə­ri­nə qəsd ha­zır­la­maq, xa­ric­lə, xü­su­sən Tür­ki­yə ilə əla­qə ya­rat­maq, mil­li döv­lət ide­ya­sı təb­liğ et­mək imiş. Bu sax­ta şai­yə­lər­lə də elm və maa­rif sa­hə­sin­də ça­lı­şan yet­kin mil­li zi­ya­lı­lar ən vəh­şi üsul­lar­la mə­nən al­çal­dı­la­raq bir-bi­ri­nin üzü­nə dur­muş, it­ti­ham edil­miş­lər.
1956-cı il­də bə­raət mə­sə­lə­si­nə ba­xı­lar­kən Azər­bay­can KP MK üzv­lü­yü­nə na­mi­zəd Sa­dı­qov M.Qu­li­ye­vi prin­si­pial və na­mus­lu kom­mu­nist ki­mi sə­ciy­yə­lən­dir­miş­di. 50-ci il­lə­rin özün­də də bu asan mə­sə­lə de­yil­di. Ona gö­rə də biz bu im­za­nı min­nət­dar­lıq duy­ğu­su ilə oxu­cu­la­ra bil­di­ri­rik. Bir çox­la­rı ki­mi M.Qu­li­yev də ölü­mün­dən son­ra bə­raət qa­zan­dı. La­kin Azər­bay­can tor­pa­ğı gü­nah­sız oğ­lu­na bə­raə­ti ora üz qoy­du­ğu gün­dən ver­miş­di. Yüz­lər­lə nə­cib zi­ya­lı­nı gü­nah­sız gül­lə­lə­yib öz­lə­ri tən­tə­nə ilə dəfn olu­nan­la­rın dəb­də­bə­li mə­zar­la­rı isə bu gün də tor­pa­ğın kök­sün­də qa­ra ya­ra ki­mi qal­maq­da­dır. Ta­ri­xi­miz ki­mi ha­lal tor­pa­ğı da bu ya­ra­la­rın əza­bın­dan xi­las et­mək, xal­qın mü­qəd­dəs zi­ya­rət­ga­hı olan fəx­ri xi­ya­ban­la­rı da tə­miz­lə­mək bor­cu­muz­dur.
Nə qə­dər ki gec de­yil, M.Qu­li­ye­vin şə­rəf­li adı əbə­di­ləş­mə­li, do­ğul­du­ğu Şə­ki­də və Ba­kı mək­təb­lə­rin­dən bi­ri­nə onun adı­nı ver­mək, ya­şa­dı­ğı evə xa­ti­rə löv­hə­si vur­maq və nə­ha­yət, "Se­çil­miş əsər­lə­ri" məc­muə­si­ni çap et­mək biz­cə, gör­kəm­li par­ti­ya xa­di­mi, ko­mis­sar və tən­qid­çi­nin xa­ti­rə­si­nə az da ol­sa hör­mə­ti­mi­zi ifa­də edər­di. Üç il­dən son­ra M.Qu­li­ye­vin ana­dan ol­ma­sı­nın 100 il­li­yi ta­mam­la­nır. Hə­min vax­ta qə­dər bu iş­lə­ri gör­mək əsl və­tən­daş­lıq əmə­li olar­dı.


fev­ral 1990
(Ar­dı var)